PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Zápis do 1.ročníka

Zápis do 1.ročníka

Vážení rodičia,

      na základe aktuálnej situácie šírenia epidémie a usmernenia ministerstva školstva SR sa

zápis do 1. ročníka posúva na termín od 15. do 30. apríla bez osobnej účasti žiakov.

      Z uvedeného dôvodu  zápis dieťaťa do 1. ročníka bude prebiehať formou elektronickej prihlášky.


 Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, kedy je potrebné doniesť kópiu rodného listu dieťaťa a poplatok za predlohové zošity k šlabikáru v sume 12,00 EUR. Presný dátum Vám bude vopred oznámený.

   Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o zaradenie do nultého ročníka súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri  elektronickom zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

          Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté      

        dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné  

        vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného  

lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       Do 1. ročníka sa musia zapísať aj tie deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej  

       školskej   dochádzky.

       Tlačiva na stiahnutie:

       Prípadné otázky Vám radi zodpovieme elektronicky na skola@zsshrhov.edu.sk alebo telefonický

       na t.č. 0915947595, 0907573753.

p. zást. Mgr. Mária Kuchčáková

 OZNAM

OZNAM

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach  od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

 

V tejto súvislosti došlo aj k úpravám a zrušeniu plánovaných udalosti v oblasti VOĽBY POVOLANIA v školskom roku 2019/2020 následovne.

Informačná povinnosť žiakov a zamestnancov školy

Informačná povinnosť žiakov a zamestnancov školy

 Upozorňujeme nielen všetkých zamestnancov, ale aj žiakov, že v prípade pozitívneho testu na koronavírus COVID 19 zamestnanca či žiaka je nevyhnutné okamžite kontaktovať priamo riaditeľa školy na telefónnom čísle 0915 947 595. Informácia je dôležitá z hľadiska predchádzania šíreniu ochorenia v otvorených komunitách a okamžitému prijatiu potrebných karanténnych opatrení. Ďakujem a zároveň Vám a Vašim rodinám prajeme pevné zdravie.

Riaditeľ školy, Mgr. Peter Strážik

Milí žiaci, dievčatá a chlapci,

Milí žiaci, dievčatá a chlapci,

všetkých vás pozdravujem na začiatku dvoch týždňov, ktoré strávime doma z dôvodu choroby, ktorá sa šíri aj Slovenskom. Všetkých vás prosím, aby ste rešpektovali pokyny rodičov, médií a chránili sa, nestretávali vonku, ak je to nutné tak sa chráňte rúškami. Využite čas na čítanie, hru, pozrite si zaujímavý program v televízii.
Ministerstvo školstva odporúča riaditeľom škôl a učiteľom pripraviť zadania, aby čas trávený doma, využili aj na prípravu do školy. Aj naše pani učiteľky a učitelia vám pripravili za jednotlivé ročníky a predmety zoznam úloh na nasledujúce dva týždne.

Niektorí učitelia, najmä na  prvom stupni poslali zadania priamo rodičom, mailom, alebo telefonicky.

Žiaci 9.A triedy dostali pokyny samostatne na prípravu na Testovanie 9.

Časť učiteľov poslala zadania žiakom prostredníctvom databázy ALF, žiaci sa svojim heslom pripoja a vypracujú zadania, testy a úlohy.

Niektorí učitelia pripravili text so zadaniami, ktoré si nájdete tu , alebo na školskom Facebooku, kde môžete písať svoje otázky a zároveň tam budú aktuálne pripomienky učiteľov.

Na stránke školy si kliknite na ikonu na pravej strane - Práce detí

Po kliknutí na túto ikonu sa vám otvorí zoznam vyučujúcich, ktorí vás učia a ich požiadavky za jednotlivé predmety.

Prosím svedomito si všetky úlohy urobte, po návrate do školy budú ohodnotené, v priebehu týchto dvoch týždňov ešte podľa potreby úlohy doplníme.

Prajem vám všetkým pokojné dva týždne, vráťme sa všetci zdraví!!!!

Peter Strážik

OZNAM

OZNAM

Zriaďovateľ školy Obec Spišský Hrhov rozhodol o uzatvorení všetkých školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od 13.3.2020.

Ústredný krízový štáb prijal pre koronavírus opatrenia na 14 dní. Z toho dôvodu budú všetky školy a školské zariadenia od pondelka 16. 3. 2020 zatvorené na dva týždne.

 


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok