KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

IQ Olympiáda

IQ Olympiáda

Súťaž je určená pre žiakov II.stupňa ZŠ. Umožňuje vyhľadávanie intelektovo nadaných detí pomocou sady logických úloh. Cieľom je preveriť schopnosti logicky uvažovať, spoznať pamäťové schopnosti, vyvodiť logický úsudok, či schopnosť rýchle uvažovať. IQ olympiáda umožňuje využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania. Logické úlohy IQ olympiády pokrývali celú škálu intelektových schopností a mapovali nadanie v rôznych oblastiach (schopnosti – verbálne a matematické, priestorovú orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, kreativitu, pamäť, funkčnú gramotnosť).

Celkom sa v kategórii Kategória B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 10929 riešiteľov, z toho vo Vašom kraji 1327.
V nasledujúcej zostave sú výsledky žiakov, ktorí patria medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola a kvantil ich výsledku v celoslovenskej súťaži.

Kovalik P., IX.A – 95,36

Bosáková T., VIII.A – 93,24

Šromek K., VII.A – 82,30

Oravcová K., VIII.A – 80,57

Faltin Š., VII.A – 74,95

Semanová I., V.A – 73,80

 Blahoželáme

Zodp. p.uč. M.Ondrušová 

 

Bezpečnosť a my...

Bezpečnosť a my...

V spolupráci s Ústavom na výkon trestu a odňatia slobody v Levoči bol pre žiakov 5. - 9. ročníka našej školy zorganizovaný program v rámci protidrogovej výchovy pod názvom BEZPEČNOSŤ A MY. Cieľom akcie bola ukážka služobných psov špeciálne vycvičených na vyhľadávanie drog a omamných látok. Táto aktivita bola sprevádzaná interaktívnou besedou. Ukážky príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže - ZVJS  so špeciálne cvičenými psami boli fascinujúce, tak ako aj ich pútavé rozprávanie.
Ďakujeme a veríme v budúcu spoluprácu.

p.uč. M.Ondrušová

Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu

Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu

... a žijeme spolu na Zemi

 Pod týmto názvom sa skrýva prednáška lektorky z MP  Education, s.r.o., ktorú si prišli vypočuť dievčatá a chlapci 8. a 9. ročníka.

Žiaci prediskutovali témy :

  • fyzické, psychické a sociálne aspekty dospievania,
  • reprodukčné zdravie, preventívne prehliadky,
  • zdravo žiť = myslieť na budúcnosť,
  • vzájomné vzťahy,
  • pohlavne prenosné choroby – prevencia .

Lektorka dokázala vtipne zaujať a otvorene hovoriť o všetkom, čo zaujíma dospievajúcu  mládež.

p.uč. D.Hanulová

Les ukrytý v knihe

Les ukrytý v knihe

Takýto bol názov poučnej besedy, ktorej sa zúčastnili naši druháci v levočskej knižnici dňa 24.apríla. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z oblasti prírody - rastlín aj živočíchov.
p. uč. Pavlanská

Voňavé pečenie

Voňavé pečenie

Pred Veľkou nocou si žiaci špeciálnej triedy v Roškovciach upiekli kysnuté koláče.  Vyznamenali sa najmä dievčatá. Predviedli sa v príprave a miesení cesta, v robení plnky a v  tvorení závinov. Boli veľmi šikovné. Ich makové, lekvárové a kakaové koláče rozvoniavali po celej škole.

Tr. učiteľka Z.Sivecová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok