KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2.

Deň finančnej gramotnosti

Deň finančnej gramotnosti

V rámci aktivít k finančnej gramotnosti sme si 26.10.2016 pripravili Deň finančnej gramotnosti . Na hodinách  sme sa venovali témam:  Človek vo sfére  peňazí, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb, Úver a dlh, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi. Na I. stupni si žiaci zahrali hru s eurami, opísali, za čo rodičia v domácnosti platia, demonštrovali na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu. Na II. stupni si uvádzali  príklady hospodárneho správania sa v domácnosti, vypracovali si osobný finančný plán, denník osobných príjmov a výdavkov, zaoberali sa sporením a úvermi.

Zodp. p. uč. V. Wassermannová

Na návšteve u Martina Benku

Na návšteve u Martina Benku

Kto to bol Martin Benka? Prečo je jeho dielo také významné? Aká je to monumentálna maľba? O tomto velikánovi slovenského maliarstva sa žiaci 9. a 6. ročníka niečo naučili v rámci edukačného programu 10.11.2016 v Spišskom múzeu. Upútali ich mnohé fakty, ktoré boli prezentované cez jeho osobné predmety, inštaláciu domácej izby,  informácie o jeho diele a spôsobe tvorby.  Žiakov výstava veľmi zaujala.  

M. Koščová, P. Bašta

Exkurzia v archíve

Exkurzia v archíve

Aktuálnu výstavu historických dokumentov mali možnosť žiaci 6. a 9. ročníka vidieť 10.11. 2016 v rámci exkurzie v Štátnom archíve v Levoči. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o písomnej komunikácii medzi mestom Levoča a inými európskymi mestami. 

 M. Koščová, P. Bašta

Škola malých strašidiel

Škola malých strašidiel

Posledný deň pred jesennými prázdninami sa na našej škole zišli strašidielka z prvého stupňa. 

Čarodejnice ich viedli počas vyučovania strašidelnej matematiky,  čítania strašidelného príbehu či čarodejníckeho  straš tanca.  Ich šikovnosť  bola odmenená sladkou a zdravou odmenou.

p.uč. Hockicková, Pavlanská, Schneiderová, Vošková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok