PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Mestská galéria v Levoči, výstava

Mestská galéria v Levoči, výstava

Dňa 14. 4. Trieda V. A navštívila Mestskú  galériu  v Levoči, kde prebieha výstava ilustrácií a komiksov Renáty Milčákovej, Mareka Mertinka a Jakuba Milčáka. Kurátor arch. Slavomír Zombek mal pre nás pripravený zaujímavý interaktívny program, ktorý nás poučil i z

Bábkové predstavenie

Bábkové predstavenie

Škôlkari majú radi divadelné, bábkové predstavenia, rozprávky, básničky i pesničky. My to vieme, preto sme si pre nich v mesiacoch marec a apríl pripravili rozprávkové bábkové predstavenie O červenej sliepočke. Klasickú írsku rozprávku sme zdramatizovali, napísali nový scenár. Zahrali sme sa na kulisárov, režisérov, dramaturgov a hercov. Potom, čo sme naplnili úlohy týchto profesií  našou pilnou prácou a niekoľkokrát si predstavenie vyskúšali, sme sa vybrali do škôlky a predviedli sa v plnej paráde. Detičky nás odmenili potleskom, smiechom i radostnými výkrikmi tam, kde dej naberal „obrátky.“  Určite sa ešte vrátime.

V.A a V.B,p. uč. Soňa Lesňáková

Kniha

Kniha

Kto držal v ruke knihu a premýšľal ako sa k nám dostala?

Kniha prejde mnohými cestami, kým sa dostane do našich rúk. Naši tretiaci mali možnosť vidieť postup ako sa tvorí kniha v tlačiarni. Chlapcov upútali veľké tlačiarenské stroje, rezačky či znášačku  papiera. Nebáli sa  a vyskúšali nakladanie papiera či ovládanie veľkého tlačiarenského stroja.Nakoniec mali veľkú radosť z malej pozornosti, ktorú im v tlačiarni pripravili.   

Tr. uč. A.Hockicková a J.Pavlanská

IQ Olympiáda - školské kolo

IQ Olympiáda - školské kolo

  • Bude prebiehať formu on-line testu v dňoch 09.04.2018 – 13.04.2018.

  • Test pozostáva z 25 úloh, na ktoré je potrebné odpovedať v priebehu 30 minút.

  • Pri riešení úloh je dovolené používať iba písacie potreby, kalkulačku a poznámkový papier. Všetko ostatné je zakázané.

  • Každý účastník školského kola môže test absolvovať iba raz a pri riešení úloh nesmie využívať cudziu pomoc.

  • Po spustení testu už nie je možné test zastaviť ani ho prerušiť.

  • Úlohy sú bodované dynamicky podľa náročnosti príkladov, záporné body za nesprávnu alebo nevyplnenú odpoveď nie sú.

  • Každý žiak musí zachovať mlčanlivosť o podobe školského kola, o jednotlivých úlohách a o svojom riešení.

  • Výsledky školského kola budú zverejnené na stránke súťaže.

Videopozvánka

http://www.iqolympiada.sk/o_sutazi/

Súťaž je určená pre žiakov II.stupňa ZŠ. Umožňuje vyhľadávanie intelektovo nadaných detí pomocou sady logických úloh. Cieľom je preveriť schopnosti logicky uvažovať, spoznať pamäťové schopnosti, vyvodiť logický úsudok, či schopnosť rýchle uvažovať. IQ olympiáda umožňuje využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania. Logické úlohy IQ olympiády pokrývali celú škálu intelektových schopností a mapovali nadanie v rôznych oblastiach (schopnosti – verbálne a matematické, priestorovú orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, kreativitu, pamäť, funkčnú gramotnosť).

p.uč. M. Ondrušová


Súťažili sme...

Súťažili sme...

Pred veľkonočnými prázdninami sa žiaci druhého stupňa mohli zúčastniť na čitateľskej súťaži, kde si otestovali, ako vedia pracovať s knihami. Každú triedu reprezentovala skupina žiakov. Okrem práce so slovníkmi mohli ukázať svoju tvorivosť pri pantomíme, skladaní citátov o knihe. Poslednou úlohou súťaže bola skupinová práca jednotlivých tried na tvorbe plagátu.  Jeho témou bol  význam čítania.  

p.uč. M.Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok