KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

"Svetový deň zdravej výživy"

"Svetový deň zdravej výživy"

Žiaci 0., 4. a 6. ročníka z Roškoviec oslávili v mesiaci október, svetový deň zdravej výživy (16.10.) spoločnými aktivitami. V úvode pani učiteľky oboznámili žiakov s tematikou a pojmom potravinová pyramída. Žiaci nultého ročníka sa predstavili ako ovocníčkovia a predniesli báseň. Neskôr sa triedili ovocníčkovia a zeleninkovia podľa toho, či patria do kompótu alebo do polievky. Nakŕmili sme Pána Jedáka, otestovali sme chuťové poháriky, skladali PUZZLE veľkých rozmerov, spievali pieseň o jabĺčku a v závere sa nám podarilo upiecť zdravý koláčik.
Dobrú chuť prajú p. uč. Sivecová Z., p. uč. Vošková M. a p. asistentka Hamburgová E.
Testovanie 5-2017

Testovanie 5-2017

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Žiaci budú testovaní z matematika a zo slovenského jazyka a literatúry . Cieľom Testovania 5-2017 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2017 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie.

Výberové konanie

Výberové konanie

Výberové konanie – ZŠ s MŠ Spišský Hrhov, Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov - pedagogický asistent 2 miesta, školský psychológ 1 miesto

Oznámenie

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove, Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov prijme do pracovného pomeru s nástupom od 1.12.2017  dvoch pedagogických asistentov a školského psychológa v rámci projektu „V základnej škole úspešnejší“. 

Predpoklady na výkon funkcie pedagogický asistent:

 • kvalifikačné predpoklady
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

            Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika

2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov,

    Učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a

     výchovných predmetov

3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika

4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo  

     neučiteľský smer

5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo

6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

Úplné stredné odborné vzdelanie

1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo

2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa

    metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

Predpoklady na výkon funkcie školský pssychológ:

 • kvalifikačné predpoklady
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadovaná kvalifikácia:

Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní, príp. praxi,
 • súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi  posielajte na adresu školy v termíne do 16.11.2017.

V prípade, ak uchádzač spĺňa kritéria bude písomne informovaný a pozvaný na výberové konanie.

Adresa školy:

Základná škola s materskou školou, Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov

Mgr. Peter Strážik

riaditeľ školy

31.10.2017

 

Deň jablka

Deň jablka

Jablko – šťavnaté, sladké a voňavé. Najlepšie chutí priamo odtrhnuté zo stromu, ale môžeme si ho aj nasušiť, či uložiť do zásoby. Nič nepokazíme, ak ho využijeme pri príprave koláčov alebo iných dobrôt. Deň 21.10. je vyhlásený za Svetový deň jablka a  žiaci aj učitelia si ho pripomenuli tým, že si k desiate pribalili jabĺčko. Dozvedeli sme sa, prečo je dôležité zjesť aspoň jedno jabĺčko denne. Aj vyučovanie v tento deň sa nieslo v znamení jablka a  žiaci čítali, počítali, kreslili  a zdobili  jabĺčkových škriatkov.

Tr. uč. Hockicková

Halloween

Halloween

Vyrezané svetielkujúce tekvice, vôňa sviečok,  výzdoba a strašidelné príbehy takto to vyzeralo vo štvrtok  aj u nás pred Sviatkom Všetkých svätých.  Halloween je skôr známy v západných krajinách ako u nás. Ani my sme sa nedali zahanbiť a spestrili  sme si vyučovanie. Strašidelné počítanie či čítanie nebolo pre naše strašidielka veľký  problém.

Veselý Halloween  prajú učiteľky I. stupňa.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok