KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Prváci a interaktívna tabuľa

Prváci a interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa umožňuje prezentovať učivo novým spôsobom, aby sa žiaci aktívne zapájali do vyučovacieho procesu. 
Naši prváci si to mohli vyskúšať na hodine slovenského jazyka a matematiky.

 Na hodine slovenského jazyka písali prstom písmeno A na tabuľu.

 Na hodine matematiky riešili logické úlohy.

 Práca s interaktívnou tabuľou sa žiakom páčila a boli to pre nich veľmi zaujímavé hodiny. 

 Mgr. Denisa Leskovská

Beh Levočskou Dolinou

Beh Levočskou Dolinou

Dňa 22. 9. 2017 sa siedmi žiaci našej školy zúčastnili pretekov „Beh Levočskou Dolinou.“ Žiaci súťažili  v krosovom vytrvalostnom behu. Preteky sa konali v priestoroch tenisových kurtov a starého ihriska v Levoči. V kategórií dievčat obsadila Tamarka Taratutová 4. miesto a Diana Vagnerová 12. miesto. V súťaži chlapcov v roku narodenia 2006-2007 sa na stupeň víťazov postavil Benjamín Smoleňák, keď obsadil 3. miesto, Lukáš Dzurňák dobehol na      11. mieste. O kategóriu vyššie Damián Dzurilla obsadil 9. miesto. V najstaršej kategórii s rokom narodenia 2002-2001 Benjamín Bednár dobehol na 12. mieste a Mikuláš Smoleňák sa umiestnil na 16. priečke.

Mgr. Pavel Bašta

Európsky deň jazykov 2017

Európsky deň jazykov 2017

O význame ovládania cudzích jazykov dnes nepochybuje hádam nikto. Veď vďaka nim môžeme cestovať a objavovať iné krajiny, môžeme  pracovať a obohacovať svoje skúsenosti. Vďaka nim môžeme stretnúť zaujímavých ľudí, získať nových priateľov.Preto i naša škola využíva každoročne možnosť priblížiť cudzie jazyky svojim žiakom zábavnejšou formou. Práve na tieto aktivity je vhodný 26.september, deň, ktorý bol v roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov.

p.uč.M.Bednáriková

aktivity

kvíz

Začíname ...

Začíname ...

A je to tu. Začiatok školského roka a s ním spojené rôzne povinnosti, úlohy. Budeme si pripomínať zážitky z prázdnin. Mnohí z nás sa pochválime nejakou zaujímavou prečítanou knihou. Prečo by sme aj v tomto školskom roku mali v tom určite pokračovať? Možno pre spomínané zážitky z čítania, lepší pravopis či plynulé čítanie. Naša školská knižnica si v tomto školskom roku pripravila pre žiakov okrem nových kníh aj súťaž o Najčitateľa roka. Tak hor sa do čítania a staň sa Najčitateľom školského roka 2017/2018.

Mgr. M. Koščová

Ponuka záujmových útvarov na šk.rok 2017/2018

Ponuka záujmových útvarov na šk.rok 2017/2018

Vážení rodičia!

     V školskom roku 2017/2018 majú žiaci možnosť bezplatne navštevovať záujmové útvary. Prosím, aby ste zvážili našu ponuku záujmových útvarov, a zároveň poradili s výberom Vašim deťom.

     Zvlášť dbajte na výber vhodných záujmových útvaroch pre žiakov vyšších ročníkov II. stupňa s ohľadom na reálne potreby zohľadňujúce pokračovanie v štúdiu na stredných a učňovských školách.

 S pozdravom, Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy.

 

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2017/2018:

 

Názov krúžku, meno vedúceho krúžku

Včelársky, (1. – 9. ročník) - Mgr. Strážik Peter, PhDr.. Ledecký Vladimír, Kovalík Michal

Cvičenia z matematik, (9. ročník) - Mgr. Kuchčáková Mária

Práca s počítačom, (II. stupeň) - Ing. Wassermannová Viera

Mozaika, (II. stupeň) - Mgr. Palubová Mária

Športový, (II. stupeň) - Mgr. Bašta Pavel

Environmentálny, (II. stupeň) - MVDr. Hanulová Daniela

Čitateľský klub, (I., II. stupeň) - Mgr. Koščová Marcela

Informačné technológie - (I. stupeň) - Ing. Ondrušová Marta

Pestré všeličo  I, (I. stupeň) - Mgr. Grigerová Martina

Pestré všeličo  II, (I. stupeň) - Mgr. Pavlanská Jolana

Zabavme sa spolu, (I. stupeň) - Mgr. Antolová Mária

Výtvarný, (1. ročník) - Mgr. Leskovská Denisa

Tanečný, (I. stupeň) - Eva Hamburgová

Šikovníček, (I. stupeň) - Mgr. Hockicková Andrea

Obratná mačička, (I. stupeň) - Mgr. Maľaková Blanka

Zábavné popoludnie, (I. stupeň) - Mgr. Kamenická Beáta

Z každého rožku trošku - (I. stupeň) - Staňová Milada

Anglický jazyk, (2. ročník) - Mgr. Schneiderová Mária

Z rozprávky do rozprávky, (0. ročník) - Mgr. Vošková Mária

Tanečný, (II. stupeň) - Mgr. Lesňáková 


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok