KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

"Prírodoveda inak"

Žiaci IV.B triedy sa 2.júna zúčastnili exkurzie do dedinky Bijacovce. Navštívili sme múzeum poľovníctva a lesníctva, v ktorom sme si overili a doplnili svoje poznatky z predmetu prírodoveda.Žiakom sa tento náš hlavný bod programu veľmi páčil, zobrazenie prírody bolo podľa ich slov "ako naozaj" a vidieť toľko lesných zvierat pokope bol ozaj zážitok. Obzreli sme si tiež kaštieľ a park s danielmi, navštívili sme MŠ, kde nám deti predviedli pripravený tanček a potešili nás darčekom.  Slovenský jazyk sme sa učili so štvrtákmi miestnej ZŠ.
p.uč. Vošková
Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Herci z divadla Drak nám 6.6. 2017 zahrali veselohru Kubo. Žiakom  sa príbeh o hlúpom  dedinskom  chlapcovi veľmi páčil. Zaujali ich najmä vtipné dialógy či slovenské piesne, ktoré boli príjemným spestrením predstavenia.

M.Koščová

Čo vieš o Slovensku?

Čo vieš o Slovensku?

Takto sa nazýval náš vedomostný kvíz,  ktorého sa zúčastnili žiaci štvrtých ročníkov dňa 24.mája 2017. "Prevetrali" si vedomosti v oblasti prírodovedy, vlastivedy, literatúry...
Výhercom blahoželám!
p.  uč. Pavlanská

Zdravé, svieže mliečko biele,  a od mliečka zdravie celé!...

Zdravé, svieže mliečko biele, a od mliečka zdravie celé!...

Aj táto báseň zaznela hneď zrána 16. mája v našej škole, pri príležitosti svetového dňa mlieka. Ako sme ho oslávili? Naše štvrtáčky nám v mliečnom stánku, počas celého dňa ponúkali rôzne dobroty z mlieka. Na čítaní sme čítali o mlieku na matematike počítali s mliekom. Popoludní sme sa so žiakmi I.stupňa pokúsili vytvoriť vlastnú zmrzlinu, plagát, podojiť kravičku a dozvedeli sme sa niečo viac o mlieČku. Žiaci sa mohli zapojiť do mliečneho kvízu a taktiež bola vyhlásená súťaž o to, ktorá trieda prinesie do školy čo najviac mliečnych výrobkov. V súťaži tried sa na 1.mieste umiestnila III.A (35 výrobkov), na 2. mieste I.A (25 výrobkov) a na 3. mieste sa umiestnili triedy II.B a IV.B (16 výrobkov). Víťazná trieda bola odmenená.

Prajeme Vám krásny plnotučný deň.

p.uč. Vošková

A takto sme sa zabávali.....

Kritické myslenie

Kritické myslenie

V kalendári je 15. máj známy ako Svetový deň rodiny, na ktorý sme si spomenuli v Roškovciach . Pre žiakov špeciálnej triedy boli pripravené  tvorivé aktivity, ktorých výsledkom bol krásny projekt o rodine. Projekt bol zameraný na kritické myslenie žiakov, ktoré sme podporili rôznymi metódami ako akrostich, cinquain, brainstorming  a voľné písanie.

P. uč. Sivecová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok