PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Dňa 13. decembra 2017 sa v Roškovciach pod vedením tr. učiteliek Kamenickej, Maľákovej a Pollákovej a za prítomnosti riaditeľa školy a rodičov detí uskutočnila Vianočná besiedka. Žiaci prednesom, tancom a spevom predstavili prítomným svoj program s vianočnou tématikou. Takto sme si spoločne pripomenuli, že sa nezadržateľne blížia najkrajšie sviatky roka - Vianoce.
tr. uč. Zuzana Polláková

VŠETKOVEDKO

VŠETKOVEDKO

Dňa 30.novembra 2017 sa žiaci našej školy ( 4 druháci, 8 tretiakov, 1 piatačka) zapojili do celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO. Mali šancu ukázať, čo všetko už vedia o svete, ako dobre sa naučili čítať a ako si vedia poradiť s netradičnými otázkami.
Výsledky budú zverejnené najneskôr 21.12.2017. Dúfajme, že sa zadarí...
p.uč. Pavlansk
a

„Pred oknom, za oknom...“

„Pred oknom, za oknom...“

Týmito slovami sme 6. decembra v Roškovciach privítali Mikuláša s čertom. Žiaci sa veľmi tešili, no niektorí aj báli. Najväčšiu radosť im urobili sladkosti, za ktoré sa poďakovali krásnou pesničkou a básničkou . Náš Mikuláš nezabudol ani na deti z materskej školy v Doľanoch a Roškovciach, ktoré si pre neho pripravili pestrý Mikulášsky program.

P. učiteľka Sivecová, Hamburgová

IMATRIKULÁCIA

IMATRIKULÁCIA

Dňa 30.11.2017 sa naši najmladší žiaci stali ozajstnými právoplatnými žiakmi nášho školského kráľovstva. Slávnostne za prítomnosti rodičov aj so svojimi staršími spolužiakmi zdolali všetky skúšky šikovnosti a zložili svoj školský sľub.
Mgr. Leskovská
ÚCTA K STARŠÍM

ÚCTA K STARŠÍM

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve preto sme si uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku.

Mgr. Leskovská

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok