PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Výsledky On-line súťaž Informatický bobor

Výsledky On-line súťaž Informatický bobor

 

V dňoch 7.-10.11.2017 sa 64 žiakov našej školy zapojilo do informatickej súťaže IBOBOR.

Úspešnými riešiteľmi celoslovenskej súťaže bolo 26 žiakov našej školy:

 • kategória DROBEC
T.Tejbusová, III.A - 100 percentil
M.Úrek, III.A - 100 percentil
T.Vislocky, III.A - 96 percentil
E.Bartko, II.A - 94 percentil
D.Butvin, III.B - 94 percentil
M.Kuper, II.B - 94 percentil
T.Taratuta, III.A - 94 percentil
A.Kučera, II.A - 88 percentil
F.Bašista, III.A -88 percentil
S.Mlak, II.A - 85 percentil
L.Mydlár, III.B - 85 percentil
J.Richtarčík, III.B - 85 percentil
M.Nemčíková, II.A - 79 percentil
A.Dzurňák, III.B - 73 percentil
 • kategória BOBRÍK
J.Drábik, V.B - 97 percentil
J.Kuchčák, IV.A - 88 percentil
M.Šofranková, V.A -81 percentil
M.Gibala, V.A - 71 percentil
V.Likášová, IV.A - 71 percentil
L.Macejová, IV.A -71 percentil
 • kategória BENJAMÍN

J. Breja, VII.A - 94 percentil

A.Bryndzová, VII.A - 85 percentil

F.Toporcer, VII.A - 76 percentil

 • kategória KADET
T.Bosáková, IX.A - 89 percentil
L.Holotňáková, VIII.A - 85 percentil
K.Oravcová, IX.A - 66 percentil

Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako Informatický bobor a odvtedy sa rozšírila do ďaľších európskych krajín.Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa.

p.uč. M.Ondrušová

Hokejbalová liga

Hokejbalová liga

Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili na  prvom kontrolnom turnaji Školskej hokejbalovej ligy v okrese Levoča. Našu školu reprezentovali 11 žiakov. Zmerali si sily so 7 týmami a odohrali 5 zápasov. Po dobrom výkone obsadili 4. miesto. Medaila nám ušla iba o gól. V týme sme mali vyhlaseného najlepšieho brankára turnaja Andreja Kandru. Najviac gólov strelil Matej Drabik.
Mgr. Pavel Bašta

"Svetový deň zdravej výživy"

"Svetový deň zdravej výživy"

Žiaci 0., 4. a 6. ročníka z Roškoviec oslávili v mesiaci október, svetový deň zdravej výživy (16.10.) spoločnými aktivitami. V úvode pani učiteľky oboznámili žiakov s tematikou a pojmom potravinová pyramída. Žiaci nultého ročníka sa predstavili ako ovocníčkovia a predniesli báseň. Neskôr sa triedili ovocníčkovia a zeleninkovia podľa toho, či patria do kompótu alebo do polievky. Nakŕmili sme Pána Jedáka, otestovali sme chuťové poháriky, skladali PUZZLE veľkých rozmerov, spievali pieseň o jabĺčku a v závere sa nám podarilo upiecť zdravý koláčik.
Dobrú chuť prajú p. uč. Sivecová Z., p. uč. Vošková M. a p. asistentka Hamburgová E.
Testovanie 5-2017

Testovanie 5-2017

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Žiaci budú testovaní z matematika a zo slovenského jazyka a literatúry . Cieľom Testovania 5-2017 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2017 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie.

Výberové konanie

Výberové konanie

Výberové konanie – ZŠ s MŠ Spišský Hrhov, Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov - pedagogický asistent 2 miesta, školský psychológ 1 miesto

Oznámenie

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove, Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov prijme do pracovného pomeru s nástupom od 1.12.2017  dvoch pedagogických asistentov a školského psychológa v rámci projektu „V základnej škole úspešnejší“. 

Predpoklady na výkon funkcie pedagogický asistent:

 • kvalifikačné predpoklady
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

            Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika

2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov,

    Učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a

     výchovných predmetov

3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika

4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo  

     neučiteľský smer

5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo

6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

Úplné stredné odborné vzdelanie

1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo

2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa

    metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

Predpoklady na výkon funkcie školský pssychológ:

 • kvalifikačné predpoklady
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadovaná kvalifikácia:

Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní, príp. praxi,
 • súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi  posielajte na adresu školy v termíne do 16.11.2017.

V prípade, ak uchádzač spĺňa kritéria bude písomne informovaný a pozvaný na výberové konanie.

Adresa školy:

Základná škola s materskou školou, Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov

Mgr. Peter Strážik

riaditeľ školy

31.10.2017

 


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok