KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Rozprávka o Šípkovej Ruženke

Rozprávka o Šípkovej Ruženke

Pred týždňom sa predstavili žiaci zo špeciálnej triedy v Roškovciach v známej rozprávke o Šípkovej Ruženke. Zahrali si všetky úlohy od milej princeznej  až po zlú vílu. Ich výkon sa páčil aj deťom z materskej školy v Roškovciach. Po nej nasledovala krátka exkurzia škôlkarov po našej škole.  Svojou návštevou nás veľmi potešili.

 P. uč. Sivecová

DEŇ ZEME

DEŇ ZEME

Ako každoročne aj tohto roku si žiaci 1. stupňa pripomenuli Deň Zeme a zapojili sa do tejto zmysluplnej aktivity. Na prvých dvoch vyučovacích hodinách deti svojimi šikovnými rukami vytvárali ekoplagáty, kreslili, tvorili rôzne  zaujímavé obrázky z vrchnákov od fliaš a zapojili sa do súťaže o najoriginálnejšiu krabicu na separovanie  papiera vo svojich triedach. Po veľkej prestávke sme sa presunuli do blízkeho parku,  kde sme čistili celý areál od odpadkov a všetci spoločne sme aspoň čiastočne odbremenili naše okolie od odpadového materiálu. Vyvrcholením tohto dňa bolo kreslenie na asfalt. Žiakov koordinovali ich triedni učitelia. Chcela by som sa poďakovať všetkým deťom a učiteľom, ktorí sa aktívne zúčastnili Dňa Zeme.

p. uč.  Grigerová

Pozri

Komu sa nelení, tomu sa zelení...

Komu sa nelení, tomu sa zelení...

22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v  prospech našej planéty. A tak sme aj my venovali celý tento deň našej Zemi. Na prvých hodinách sme pripravovali Separáčikov na použitý papier v jednotlivých triedach. Neskôr žiaci prvého stupňa čistili blízky park od odpadkov a pre žiakov druhého stupňa sa stala samozrejmosťou starostlivosť o zelený areál školy. Všetkým zúčastneným patrí veľké  poďakovanie.

 Pozrite ako sa nám darilo....

Komu sa nelení....

p.uč.D.Hanulová

Výlet na Spišský hrad

Výlet na Spišský hrad

Dňa 2.5.2017 sa žiaci z Roškoviec spolu s triednymi učiteľkami a kaplánom zúčastnili školského výletu na Spišský hrad. Deti sa oboznámili s históriou miestnej dominanty a po príjemne strávenom dopoludní sme sa šťastne vrátili domov.

p.uč.Polláková

,,Deň tanca"

,,Deň tanca"

Deň 29.4. je vyhlásený za MEDZINÁRODNÝ DEŇ TANCA.Žiaci našej školy ho spoločne oslávili 27.4. vo štvrtok, ako inak ako tancom.Počas 2. vyučovacej hodiny žiačky z krúžku zumby v každej triede predviedli krátky tanček a oboznámili všetky triedy s podmienkami zapojenia do vedomostnej súťaže z oblasti tancov. V súťaži boli všetky triedy rovnako úspešné a podarilo sa im správne vyriešiť tajničku, takže niet víťaza ani porazeného. Zástupcovia tried sa neskôr zúčastnili kurzu tanca v priestoroch telocvične,vytvorili plagát a zoznam všetkých tancov,ktoré nájde každý,kto sa prejde po našej chodbe.Tancovali sme,tvorili, snažili sa, ale hlavne sme sa veľa,veľa nasmiali.

p.uč.Vošková

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok