KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Zaspievali sme si

Zaspievali sme si

Chuť spievať, odvahu, znalosť známych i menej známych ľudových piesní. To všetko mohli ukázať súťažiaci svojim spolužiakom i porote v školskom kole súťaže Slávik Slovenska. Ich výkony boli chvályhodné. Z celého podujatia sme mali všetci veľmi príjemné dojmy. Súťažilo sa  v troch vekových kategóriách. Z 35 účinkujúcich sa umiestnili žiaci:

1. miesto: V. Vaškebová, A. Soľák, M.Vaškeba

2. miesto: F. Krivoš

3. miesto: D.Butvin, S.Václav

p.uč.:  M.Koščová, M.Grigerová, A.Hockicková

Apríl – Mesiac lesov

Apríl – Mesiac lesov

To, že apríl je mesiac lesov sme si pripomenuli prezentáciou a následnou diskusiou, ktorú si pre žiakov VII.A, IX.A a predsedov tried pripravili pracovníci lesnej spoločnosti  PRO POPULO dňa 25.4.2017.

p. uč. Jurečková, Wassermannová

Návšteva stacionára

Návšteva stacionára

Dňa 11.4.2017 žiaci našej školy potešili dôchodcov v stacionári svojím kultúrnym vystúpením. Dôchodcovia boli obdarení poetickým zážitkom a žiaci sladkosťami.

p. uč. Jurečková

"Veľkonočné dielne"

"Veľkonočné dielne"

Po úspešných a žiakmi obľúbených "Envirodielňach" sme si v utorok 11.4.2017 pred prázdninami tvorenie opäť zopakovali,no tento krát vo veľkonočnom duchu.Žiaci tvorili veľkonočné ozdoby,svietniky,zábavné predmety a záložky a množstvo ďalších vecičiek,ktorých námety a pomoc pri tvorbe žiakom s radosťou poskytla p.uč.Vošková.
IQ Olympiáda

IQ Olympiáda

Súťaž je určená pre žiakov II.stupňa ZŠ. Umožňuje vyhľadávanie intelektovo nadaných detí pomocou sady logických úloh. Cieľom je preveriť schopnosti logicky uvažovať, spoznať pamäťové schopnosti, vyvodiť logický úsudok, či schopnosť rýchle uvažovať. IQ olympiáda umožňuje využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania. Logické úlohy IQ olympiády pokrývali celú škálu intelektových schopností a mapovali nadanie v rôznych oblastiach (schopnosti – verbálne a matematické, priestorovú orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, kreativitu, pamäť, funkčnú gramotnosť).

Celkom sa v kategórii Kategória B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 10929 riešiteľov, z toho vo Vašom kraji 1327.
V nasledujúcej zostave sú výsledky žiakov, ktorí patria medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola a kvantil ich výsledku v celoslovenskej súťaži.

Kovalik P., IX.A – 95,36

Bosáková T., VIII.A – 93,24

Šromek K., VII.A – 82,30

Oravcová K., VIII.A – 80,57

Faltin Š., VII.A – 74,95

Semanová I., V.A – 73,80

 Blahoželáme

Zodp. p.uč. M.Ondrušová 

 


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok