PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Zber papiera

Zber papiera

Zberateľská horúčka na našej škole vypukne  v dňoch 17.10.2017 - 18.10.2017.

K dispozícii budú službukonajúci žiaci v telocvični, kde Vám papier zvážia a preberú. Zbierame noviny, časopisy, letáky, staré knihy (bez tvrdých obalov). Balíky musia byť pevne zviazané špagátom, nie v kartónových krabiciach ani v igelitkách.

Kartón nezbierame!

17.10.2017 - 18.10.2017
utorok, streda: 7:15 - 7:45, 12:00 - 14:00

NAŠE PRVÉ PÍSMENO

NAŠE PRVÉ PÍSMENO

Naši prváci už spoznali prvého kamaráta z abecedy - písmeno A.
Ich práca pozostávala z vyhľadávania, krúžkovania a vystrihovania v texte, čím sa naučili rozoznať tvar grafémy. Žiaci pracovali jednotlivo. Nakoniec sa práce spojili a vznikol prvý spoločný projekt prvákov.

  p.uč. Mgr. D.Leskovská
Prváci a interaktívna tabuľa

Prváci a interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa umožňuje prezentovať učivo novým spôsobom, aby sa žiaci aktívne zapájali do vyučovacieho procesu. 
Naši prváci si to mohli vyskúšať na hodine slovenského jazyka a matematiky.

 Na hodine slovenského jazyka písali prstom písmeno A na tabuľu.

 Na hodine matematiky riešili logické úlohy.

 Práca s interaktívnou tabuľou sa žiakom páčila a boli to pre nich veľmi zaujímavé hodiny. 

 Mgr. Denisa Leskovská

Beh Levočskou Dolinou

Beh Levočskou Dolinou

Dňa 22. 9. 2017 sa siedmi žiaci našej školy zúčastnili pretekov „Beh Levočskou Dolinou.“ Žiaci súťažili  v krosovom vytrvalostnom behu. Preteky sa konali v priestoroch tenisových kurtov a starého ihriska v Levoči. V kategórií dievčat obsadila Tamarka Taratutová 4. miesto a Diana Vagnerová 12. miesto. V súťaži chlapcov v roku narodenia 2006-2007 sa na stupeň víťazov postavil Benjamín Smoleňák, keď obsadil 3. miesto, Lukáš Dzurňák dobehol na      11. mieste. O kategóriu vyššie Damián Dzurilla obsadil 9. miesto. V najstaršej kategórii s rokom narodenia 2002-2001 Benjamín Bednár dobehol na 12. mieste a Mikuláš Smoleňák sa umiestnil na 16. priečke.

Mgr. Pavel Bašta

Európsky deň jazykov 2017

Európsky deň jazykov 2017

O význame ovládania cudzích jazykov dnes nepochybuje hádam nikto. Veď vďaka nim môžeme cestovať a objavovať iné krajiny, môžeme  pracovať a obohacovať svoje skúsenosti. Vďaka nim môžeme stretnúť zaujímavých ľudí, získať nových priateľov.Preto i naša škola využíva každoročne možnosť priblížiť cudzie jazyky svojim žiakom zábavnejšou formou. Práve na tieto aktivity je vhodný 26.september, deň, ktorý bol v roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov.

p.uč.M.Bednáriková

aktivity

kvíz


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok