PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Začíname ...

Začíname ...

A je to tu. Začiatok školského roka a s ním spojené rôzne povinnosti, úlohy. Budeme si pripomínať zážitky z prázdnin. Mnohí z nás sa pochválime nejakou zaujímavou prečítanou knihou. Prečo by sme aj v tomto školskom roku mali v tom určite pokračovať? Možno pre spomínané zážitky z čítania, lepší pravopis či plynulé čítanie. Naša školská knižnica si v tomto školskom roku pripravila pre žiakov okrem nových kníh aj súťaž o Najčitateľa roka. Tak hor sa do čítania a staň sa Najčitateľom školského roka 2017/2018.

Mgr. M. Koščová

Ponuka záujmových útvarov na šk.rok 2017/2018

Ponuka záujmových útvarov na šk.rok 2017/2018

Vážení rodičia!

     V školskom roku 2017/2018 majú žiaci možnosť bezplatne navštevovať záujmové útvary. Prosím, aby ste zvážili našu ponuku záujmových útvarov, a zároveň poradili s výberom Vašim deťom.

     Zvlášť dbajte na výber vhodných záujmových útvaroch pre žiakov vyšších ročníkov II. stupňa s ohľadom na reálne potreby zohľadňujúce pokračovanie v štúdiu na stredných a učňovských školách.

 S pozdravom, Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy.

 

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2017/2018:

 

Názov krúžku, meno vedúceho krúžku

Včelársky, (1. – 9. ročník) - Mgr. Strážik Peter, PhDr.. Ledecký Vladimír, Kovalík Michal

Cvičenia z matematik, (9. ročník) - Mgr. Kuchčáková Mária

Práca s počítačom, (II. stupeň) - Ing. Wassermannová Viera

Mozaika, (II. stupeň) - Mgr. Palubová Mária

Športový, (II. stupeň) - Mgr. Bašta Pavel

Environmentálny, (II. stupeň) - MVDr. Hanulová Daniela

Čitateľský klub, (I., II. stupeň) - Mgr. Koščová Marcela

Informačné technológie - (I. stupeň) - Ing. Ondrušová Marta

Pestré všeličo  I, (I. stupeň) - Mgr. Grigerová Martina

Pestré všeličo  II, (I. stupeň) - Mgr. Pavlanská Jolana

Zabavme sa spolu, (I. stupeň) - Mgr. Antolová Mária

Výtvarný, (1. ročník) - Mgr. Leskovská Denisa

Tanečný, (I. stupeň) - Eva Hamburgová

Šikovníček, (I. stupeň) - Mgr. Hockicková Andrea

Obratná mačička, (I. stupeň) - Mgr. Maľaková Blanka

Zábavné popoludnie, (I. stupeň) - Mgr. Kamenická Beáta

Z každého rožku trošku - (I. stupeň) - Staňová Milada

Anglický jazyk, (2. ročník) - Mgr. Schneiderová Mária

Z rozprávky do rozprávky, (0. ročník) - Mgr. Vošková Mária

Tanečný, (II. stupeň) - Mgr. Lesňáková 

HURÁ! Škola volá...

HURÁ! Škola volá...

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa bude konať dňa 4.9.2017 o 8.00 hod.. Tešíme sa na všetkých žiakov, zvlášť na prvákov, ktorí sa zúčastnia svojho prvého dňa v škole za doprovodu rodičov.

Tešíme sa na Vás!

Riaditeľ školy Mgr.Peter Strážik

Zoznam školských potrieb pre budúcich prvákov

Zoznam školských potrieb pre budúcich prvákov

Slovenský jazyk a literatúra:  písanka č. 511  ( 5 ks), písanka č. 511b s pomocnou linkou

(2 ks),  zošit č. 420  (1 ks), slovníček

Matematika:  písanka č. 513  ( 3 ks)

Výtvarná výchova: 40 ks výkres A4, 10 ks výkres A3, sada farebných papierov, gumený obrus, vodové farby, temperové farby, paletu,  plochý štetec , guľatý štetec tenký a hrubý, nádoba na vodu, handrička, voskové pastelky, malé nožnice (oblý hrot), lepidlo (tyčinka), plastelína, ochranný odev, uložené v malom kufríku ( príp. v krabici)

Telesná výchova: tepláková súprava, tričko, ponožky, tenisky s bielou podrážkou, sťahujúce

plátené vrecko - všetko označené menom
Písacie potreby: peračník, ceruzky č. 2, mäkká biela guma, strúhadlo so zásobníkom, farebné pastelky,  pero Pilot, fixky
Iné pomôcky: obaly na písanky, školské dosky,

Hygienické  potreby: toaletný papier, hyg. vreckovky 
Prezuvky:  uzatvorené prezuvky s bielou podrážkou označené menom a uložené vo vrecku (tiež označené menom)

Všetky potreby musia byť viditeľne podpísané.

 

Súťaž v skákaní cez švihadlo

Súťaž v skákaní cez švihadlo

Aj tohto roku si dievčatá a chlapci z 1. stupňa zmerali svoju vytrvalosť  a šikovnosť  v skákaní cez švihadlo. Umiestnili sa takto:

  1. miesto -  Sofia Hrehorčáková
  2. miesto - Benjamín Smoleňák
  3. miesto - Vierka Lukášová

Víťazom  blahželám!

p.uč. M. Grigerová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok