KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Bezpečnosť a my...

Bezpečnosť a my...

V spolupráci s Ústavom na výkon trestu a odňatia slobody v Levoči bol pre žiakov 5. - 9. ročníka našej školy zorganizovaný program v rámci protidrogovej výchovy pod názvom BEZPEČNOSŤ A MY. Cieľom akcie bola ukážka služobných psov špeciálne vycvičených na vyhľadávanie drog a omamných látok. Táto aktivita bola sprevádzaná interaktívnou besedou. Ukážky príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže - ZVJS  so špeciálne cvičenými psami boli fascinujúce, tak ako aj ich pútavé rozprávanie.
Ďakujeme a veríme v budúcu spoluprácu.

p.uč. M.Ondrušová

Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu

Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu

... a žijeme spolu na Zemi

 Pod týmto názvom sa skrýva prednáška lektorky z MP  Education, s.r.o., ktorú si prišli vypočuť dievčatá a chlapci 8. a 9. ročníka.

Žiaci prediskutovali témy :

  • fyzické, psychické a sociálne aspekty dospievania,
  • reprodukčné zdravie, preventívne prehliadky,
  • zdravo žiť = myslieť na budúcnosť,
  • vzájomné vzťahy,
  • pohlavne prenosné choroby – prevencia .

Lektorka dokázala vtipne zaujať a otvorene hovoriť o všetkom, čo zaujíma dospievajúcu  mládež.

p.uč. D.Hanulová

Les ukrytý v knihe

Les ukrytý v knihe

Takýto bol názov poučnej besedy, ktorej sa zúčastnili naši druháci v levočskej knižnici dňa 24.apríla. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z oblasti prírody - rastlín aj živočíchov.
p. uč. Pavlanská

Voňavé pečenie

Voňavé pečenie

Pred Veľkou nocou si žiaci špeciálnej triedy v Roškovciach upiekli kysnuté koláče.  Vyznamenali sa najmä dievčatá. Predviedli sa v príprave a miesení cesta, v robení plnky a v  tvorení závinov. Boli veľmi šikovné. Ich makové, lekvárové a kakaové koláče rozvoniavali po celej škole.

Tr. učiteľka Z.Sivecová

Budúci prváci na návšteve v škole

Budúci prváci na návšteve v škole

Mnohí predškoláci majú pred nástupom do prvého ročníka veľké obavy. Aby sme ich rozptýlili, pozvali sme našich škôlkarov na návštevu do I.A triedy, kde sme im ukázali, čo všetko sa v prvej triede naučia za niekoľko mesiacov. Videli našu triedu, počuli svojich starších kamarátov čítať zo Šlabikára, prezreli si zapísané písanky, žiacke knižky zaplnené jednotkami a predviedli sme im i naše počtové výkony. Škôlkari nás za našu ochotu odmenili pripravenými darčekmi. Keďže nás pozvali na návštevu k nim, teraz sa tešíme na to, že si pôjdeme po roku opäť pozrieť našu škôlku.

p. uč. M. Schneiderová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok