PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Žiaci našej triedy si pripomenuli, akú dôležitú úlohu majú starí rodičia v ich živote. Rozprávali sme sa o tom,  ako spolu trávia čas a čo sa od starých rodičov naučili. Plní očakávania privítali Amálkinu babičku, ktorá nás previedla  svetom rozprávok  a ponúkla nás voňavým medovníkom, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

Tr. uč. Hockicková

Imatrikulácie

Imatrikulácie

Klopi, klopi brána, otváraj sa z rána... takto zneli úvodné slová našich malých prváčikov, ktorí chceli vstúpiť do školského kráľovstva. Nebolo to tak ľahké, pretože museli splniť náročné úlohy, ktoré od nich žiadali víly. Po prednesení  prváckeho  sľubu boli pasovaní za žiakov našej školy.Potom  si veselo zatancovali  a pustili sa do sladkého koláčika.  Ďakujem žiakom 5.A  Timke, Daške, Filipovi a Dominikovi za pomoc pri nácviku.

Tr. uč. A.Hockicková

PS. fotky si môžete pozrieť tu: 

Svetový deň jablka

Svetový deň jablka

Svetový deň jablka sme si pripomenuli aj my.  Deti sa zapojili do rozhovoru o jabĺčku, ako o zdravom a šťavnatom ovocí, ktoré predstavuje symbol fyzickej, genetickej a kultúrnej pestrosti. . Zmerali si sily v športových aktivitách, kde predviedli svoju húževnatosť  a rýchlosť.

Tr. uč. A.Hockicková

Halloween 2019

Halloween 2019

Týždeň pre jesennými prázdninami sa na našej škole niesol aj v tak trochu „halloweenskej“ atmosfére. Žiaci si tak mohli pripomenúť sviatok, ktorý sa 31. októbra oslavuje hlavne v anglicky hovoriacich krajinách. Tento sviatok mal niekoľko názvov. Niektorí ho nazývali diablovou nocou, pre iných to bola noc zla a pre niektorých to bol deň šibalstiev, keď vystrájali iným ľuďom rôzne "žartíky". Halloween sa postupne začal meniť na rodinný sviatok. Ľudia sa obliekali do kostýmov a chodili "strašiť" známych, konali sa rôzne prehliadky kostýmov, spoločenské stretnutia. S jeho tradíciami a zvykmi sme sa oboznamili v rámci hodín anglického jazyka. Pozri....
p.uč. M.Bednáriková
Deň zdravej výživy

Deň zdravej výživy

16. októbra si každý rok pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Oslavuje sa na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstva Spojených národov (FAO) v roku 1945. V tento deň si zdôrazňujeme potrebu zdravého stravovania sa. V našej škole sme sa tejto téme venovali akciou, kde sme vyrábali spoločný plagát. Tento plagát putoval triedami prvého stupňa. Každá trieda mala za úlohu roztriediť obrázky potravín podľa pokynov a nalepiť ich na plagát. Počas plnenia úloh žiaci vyjadrovali svoje názory, čo by sme mali jest najviac a naopak, čo obmedzovať. Po dokončení plagátu každá trieda dostala tanier s ovocím na ochutnávku.

Zapojili sa: p. uč. Mihaľáková, p. uč. Slodičáková, p. asistentka Hamburgová, p. asistentka Kuľová

p. uč. Sýkorová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok