PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Projektový deň „Zdravá výživa“

Projektový deň „Zdravá výživa“

Žiaci zo špeciálnej triedy v Roškovciach zažili prvý projektový deň.  Počas šiestich vyučovacích hodín spoznali pyramídu zdravia, vyrátali, koľko surovín potrebujú na prípravu mrkvového šalátu, urobili opis pracovného postupu prípravy mrkvového šalátu,  prečítali príbeh  o Cigánových očiach a nakoniec pripravili chutný mrkvový šalát. Žiakom sa tento deň veľmi páčil.

p. uč. Zuzana Sivecová

Prednes poézie a prózy

Prednes poézie a prózy

Do krásy umeleckého slova sme  sa mohli 28. 2. 2017 započúvať v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Interpretáciou poézie a prózy nám svoj záujem o recitáciu ukázali žiaci 2. až 7. ročníka. V troch kategóriách sa umiestnili žiaci:

1.kategória:

Poézia:

1. miesto – L. Mydlár

2. miesto – D. Tarovská

3. miesto – Z. Polláková, D. Butvin                                    

Próza:

1. miesto: D. Kurta

2. miesto – S. Hrehorčáková

3. miesto: A. Kandra, T. Vislocký

 

2. kategória:

Próza:

1. miesto: T. Taratutová

3. miesto – A. Bryndzová

 

3.kategória:

Poézia:1. miesto: D. Albertová

Próza: 1. miesto: M. Vaškeba

Vyučujúce SJL a 1. - 4. ročníka

IQ OLYMPIÁDA 2017

IQ OLYMPIÁDA 2017

IQ Olympiáda prináša zábavnou formou aktivity a je navrhnutá tak, aby deti mohli prejaviť svoje individuálne schopnosti a zručnosti. Všetky súťažné úlohy sú založené na všeobecných princípoch a pre riešenie nie je treba žiadne špeciálne vedomosti. S trochou nasadenia sa dá povedať, že pre ich riešenie je potrebný iba "ZDRAVÝ ROZUM". Nejde o vedomostnú súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania.

Všetky potrebné informácie nájdete na: www.iqolympiada.sk

Fašiangové popoludnie

Fašiangové popoludnie

V piatok 24.februára si pripravili žiaci zo špeciálnej triedy v Roškovciach fašiangové popoludnie pre mladších spolužiakov. Bolo plné súťaží, aktivít a zábavy. Žiaci museli predviesť svoju šikovnosť, trpezlivosť a schopnosť pracovať v skupinách. Museli pripraviť aj malé občerstvenie- uvariť chutný bylinkový čaj .

Triedna učiteľka Z. Sivecová

Spolupráca rodiča a školy?

Spolupráca rodiča a školy?

Tak o tom sme sa presvedčili s mamkou našej malej žiačky. Pani Tarovská nám prišla ukázať ako sa pletú košíčky. Veľmi podrobne a s pochopením  predvádzala postup pletenia. Prezradila, že takéto veci sú veľmi pekným darom ale aj ozdobou v domácnosti. Žiaci si postup práce veľmi rýchlo osvojili. Boli pyšní na svoje výtvory.  Pani Tarovskej veľmi pekne ďakujeme.               

Tr. uč. Hockicková 


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok