KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Oslava knihy

Oslava knihy

V marci – mesiaci knihy si pripomíname význam čítania rôznymi aktivitami. Diskusiami o prečítaných knihách, ktoré realizujeme na vyučovacích hodinách, projektovými prácami, ktoré sú prezentované na školských či triednych nástenkách. Naše školské knihovníčky si pripravili pre žiakov prvého stupňa hádankársku súťaž, formou prezentácie ich oboznámili s procesom vzniku novej knihy. Žiaci druhého stupňa si mohli vyskúšať svoje schopnosti v čitateľskej súťaži. V skupinách podľa jednotlivých tried pracovali s encyklopédiami, slovníkmi, tvorili pojmové mapy na tému význam čítania. Zábavnou bodkou súťaže boli krátke scénky, ktoré si skupiny pripravili a zahrali pred ostatnými podľa porekadla, ktoré si vylosovali.
p.uč. M. Koščová

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Medzi tradičné podujatia na našej škole patrí aj recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. V tomto roku sa školské kolo súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy uskutočnilo 13. marca 2015. Žiaci sa prezentovali svojimi recitačnými schopnosťami a tí, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, nás reprezentovali v okresnom kole v Levoči. Na prvých miestach v troch  kategóriách sa umiestnili sa žiaci: Timea Orlovská, Tamara Taratutová, Laura Holotňáková, Jakub Kaščák. Na druhom mieste sa umiestnila Tamara Kamarýtová. Tretie miesto získal Dávid Dzurilla, Mirka Šofranková, Alexej Soľák, Emka Jakubcová, Kristián Košút a  Adam Kapalko. Všetkým víťazom blahoželáme a ďakujeme za ich aktívny prístup k podujatiu.
p.uč. M.Koščová

Kvíz o vode

Kvíz o vode

Dňa 24.3.2015 si žiaci II. stupňa overili vedomosti v kvíze
o vode.Súťažili trojčlenné družstvá a umiestnili sa v nasledujúcom
poradí:
1.miesto: A. Dzurillová, M. Vaškeba, T. Oravec
2. miesto: A.Minďaš, T. Filičko, L. Dzurňák
3. miesto: M. Seman, B. Kuchčáková, A. Ondrejková, M. Kičura
Všetkým blahoželáme.
p.uč. Wassermannová

Moréna

Moréna

Moréna - staroslovanská Bohyňa zimy a smrti, ale aj  veľká Bohyňa zimy, Noci, Večného sna i Večného života , jedna z troch sestier Boha Perúna.
Aj my sme v našej škole pripravili spolu so žiakmi  na prvom stupni základnej školy v piatok 20. marca malú ukážku vynášania Morény. Zhotovili sme si Morénu, ktorú sme za spevu vyniesli k potoku za pekného jarného počasia,  kde sme ju zapálili a hodili do vody. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila a sprevádzali Morenu ešte mnoho metrov na jej odchode do "svojej ríše".

p.uč. Petra Štramová

Sledovali sme nebeské divadlo

Sledovali sme nebeské divadlo

Jedna z najočakávanejších astronomických udalostí roku 2015 sa začala v piatok doobeda. Ani žiaci našej školy si nenechali ujsť túto udalosť. Pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka bol naozaj zážitok pre všetkých. Je zaujímavé keď žiaci  v skutočnosti vidia to o čom ich učíme. Na Slovensku bolo Slnko zakryté asi na 60 percent. 

p. uč. Janka Ličáková

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok