KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Deň finančnej gramotnosti

Deň finančnej gramotnosti

V rámci aktivít k finančnej gramotnosti sme si 26.10.2016 pripravili Deň finančnej gramotnosti . Na hodinách  sme sa venovali témam:  Človek vo sfére  peňazí, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb, Úver a dlh, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi. Na I. stupni si žiaci zahrali hru s eurami, opísali, za čo rodičia v domácnosti platia, demonštrovali na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu. Na II. stupni si uvádzali  príklady hospodárneho správania sa v domácnosti, vypracovali si osobný finančný plán, denník osobných príjmov a výdavkov, zaoberali sa sporením a úvermi.

Zodp. p. uč. V. Wassermannová

Na návšteve u Martina Benku

Na návšteve u Martina Benku

Kto to bol Martin Benka? Prečo je jeho dielo také významné? Aká je to monumentálna maľba? O tomto velikánovi slovenského maliarstva sa žiaci 9. a 6. ročníka niečo naučili v rámci edukačného programu 10.11.2016 v Spišskom múzeu. Upútali ich mnohé fakty, ktoré boli prezentované cez jeho osobné predmety, inštaláciu domácej izby,  informácie o jeho diele a spôsobe tvorby.  Žiakov výstava veľmi zaujala.  

M. Koščová, P. Bašta

Exkurzia v archíve

Exkurzia v archíve

Aktuálnu výstavu historických dokumentov mali možnosť žiaci 6. a 9. ročníka vidieť 10.11. 2016 v rámci exkurzie v Štátnom archíve v Levoči. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o písomnej komunikácii medzi mestom Levoča a inými európskymi mestami. 

 M. Koščová, P. Bašta

Škola malých strašidiel

Škola malých strašidiel

Posledný deň pred jesennými prázdninami sa na našej škole zišli strašidielka z prvého stupňa. 

Čarodejnice ich viedli počas vyučovania strašidelnej matematiky,  čítania strašidelného príbehu či čarodejníckeho  straš tanca.  Ich šikovnosť  bola odmenená sladkou a zdravou odmenou.

p.uč. Hockicková, Pavlanská, Schneiderová, Vošková

Ibobor

Ibobor

On-line súťaž Informatický bobor

V dňoch 9.-11. a 15.11.11.2016 sa 59 žiakov našej školy zapojilo do informatickej súťaže IBOBOR.

Úspešnými riešiteľmi boli:

kategória BOBRÍK
P. Suchý, III.A - 94 percentil
J.Drábik, IV.A - 80 percentil
  • kategória BENJAMÍN

L.Holotňáková, VII.A - 97 percentil

V.Marčišáková, VI.A - 83 percentil

J. Breja, VI.A - 79 percentil

  • kategória KADET

M. kičura, IX.A - 91 percentil

P.Kovalik, IX.A - 86 percentil

T. Oravec, IX.A - 82 percentil

D.Dzurilla, IX.A - 75 percentil

Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako Informatický bobor a odvtedy sa rozšírila do ďaľších európskych krajín.Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa.

p.uč. M.Ondrušová

Všetky potrebné informácie nájdeš na www.ibobor.sk[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok