PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

ŠARKANIÁDA

ŠARKANIÁDA

Jeseň hýri farbami, slnko ponúka posledné teplé lúče a vietor pridáva na svojej sile. Posledný septembrový piatok oblohu ovládli pestrofarebné šarkany žiakov 2.A triedy, ktorí si so šarkanmi zmerali silu, vytrvalosť a trpezlivosť. Popoludnie bolo príjemné  a veselé.

tr. uč. A. Hockicková
Rozvrh záujmových útvarov

Rozvrh záujmových útvarov

Cvičenia z matematiky - Mgr. Kuchčáková Mária, párny  štvrtok -11:20- 12:20, nepárny štvrtok      12:30 – 13:30, piatok - 12:30 – 13:30

Práca s počítačom - Ing. Wassermannová Viera, piatok - 12:30 – 14:30

Práca s počítačom 2 - Ing. Wassermannová Viera, štvrtok - 12:30 – 14:30

Mozaika - Mgr. Palubová Mária, štvrtok - 13:20 – 15:20

Športový - Mgr. Bašta Pavel, streda - 14:15 – 16:15

Environmentálny - MVDr. Hanulová Daniela, štvrtok - 13:25 – 15:25

Čitateľský klub - Mgr. Koščová Marcela, utorok - 12:00 –12:30,13:30 – 14:00, štvrtok -12:30 –13:30

IT  -  Informačné technológie1 - Ing. Ondrušová Marta, piatok - 12:35 – 14:35

IT  -  Informačné technológie 2 - Ing. Ondrušová Marta, utorok - 12:35 – 14:35

Pestré všeličo, Mgr. Pavlanská Jolana, streda - 12:20 – 14:20

Pestré všeličo 2 - Mgr. Grigerová Martina, utorok - 11:20 – 12:20, štvrtok - 11:20 – 12:20

Zabavme sa spolu - Mgr. Antolová Mária,  nepravidelná podľa plánu

Výtvarný - Mgr. Kubovčíková Denisa, utorok - 12:30 – 14:30

Slniečko - Eva Hamburgová, štvrtok - 13:15 – 14, piatok - 13:15 – 14:15

Šikovníček -  Mgr. Hockicková Andrea, utorok - 12:30 – 14:30

Obratná mačička - Mgr. Maľaková Blanka, pondelok -12:15 – 13:15, utorok -12:15 – 13:15

Zábavné popoludnie  - Mgr. Kamenická Beáta, štvrtok - 12:30 – 14:30

Z každého rožku trošku - Staňová Milada, pondelok -15:30 – 17:30

Anglický jazyk - Mgr. Schneiderová Mária, utorok - 11:20 – 12:20, štvrtok - 11:20 – 12:20

Zumba (cvičenie s hudbou) - Mgr. Vošková Mária, pondelok -12:30 – 14:30

ŽIACKY PARLAMENT

ŽIACKY PARLAMENT

Dňa 29.9.2016 sa uskutočnilo 1. zasadnutie žiackeho parlamentu v školskom roku 2016/2017. Členoviam schvaľovali štatút ŽP a zložili sľub. Druhé stretnutie sa bude konať 3.10.2016 na ktorom si zvolia členov výboru ŽP.

p.uč.A.Jurečková

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2016

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2016

Európsky deň jazykov si už niekoľko rokov pripomíname aj v našej škole. V pondelok 26.09. 2016 sa po prvý krát dozvedeli o tomto dni i žiaci 1. A triedy, ktorí uvažovali o potrebe učenia sa cudzích jazykov, rozprávali sa o rôznych štátoch Európy, ich štátnych symboloch a vlajkách, ktoré si žiaci vymaľovali. Hovorili sme aj o jazykoch, ktorými sa hovorí v susedných krajinách, snažili sme sa nájsť a ukázať tieto štáty na farebnej mape Európy. 

Naše práce

p.uč. M.Schneiderová

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 

Milí rodičia,
dňa 3. 10. 2016 sa o 16:00 hod. uskutoční plenárne rodičovské združenie v budove druhého stupňa Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove. Po jeho ukončení sa uskutoční triedne rodičovské združenie približne o 16:30 hod.
Program plenárneho RZ:
1. Výročná správa RZ, čerpanie rozpočtu, návrh na nový rozpočet.
2. Príhovor riaditeľa školy, informácie o novom školskom roku.
3. Návrh príspevku pre RZ, hlasovanie.
4. Rôzne.
Prosíme rodičov o účasť na RZ a aktívne sa zapájanie do života školy, tešíme sa na stretnutie s Vami.
p. Soňa Kovalíková, predseda RZ

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

 


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok