KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Deň matiek

Deň matiek

Dňa 13.5.2016 sme organizovali vystúpenie detí ku Dňu matiek. Žiaci nultého ročníka, I. C, II. B a špeciálnej triedy v Roškovciach vystupovali pre svoje mamičky, ktoré sa príjemne pobavili a posedeli si pri zákusku. Akciu zorganizovali učiteľky Sivecová, Maľáková, Kamenická, Polláková a asistentka Hamburgová.

Kvíz

Kvíz

Žiaci 3. a 4. ročníka si vo štvrtok 5. mája prevetrali svoje vedomosti v súťaži MÚDRA HLAVIČKA. Súťažilo sa v oblasti prírodovednej, vlastivednej, literárnej, všeobecnej. Všetkým účastníkom blahoželám, no najmä víťazom- Tobiasovi Šromekovi a Dávidovi Bašistovi!
p. uč. Pavlanská

Rozprávka po anglicky

Rozprávka po anglicky

Nielen v marci sa väčšia pozornosť venuje knihám. Knihami sme sa zaoberali počas roka aj na hodinách anglického jazyka vo 4.ročníku. Rozprávkové knihy s anglickým textom sme si vypožičali zo školskej knižnice. Klasické rozprávky čítané doma obohatili slovnú zásobu žiakov, ktorú využili i pri vytváraní projektov o najobľúbenejšej rozprávke.
p.uč. Pavlanská, Schneiderová

Spievaj si slávičku...

Spievaj si slávičku...

Odvahu, hudobný sluch či cit pri správnej interpretácii ľudovej piesne ukázali deti 1. stupňa v školskom kole súťaže Slávik Slovenska. Počiatočnú trému rýchlo prekonali a pred ostatnými spolužiakmi zaspievali svojenacvičené ľudové piesne. Pripravili nám veľmi pekný umelecký zážitok. Medzi 16 zúčastnenými deťmi sa umiestnili žiaci:

1. miesto – Sofia Hrehorčáková

2. miesto – Tobias Vislocký

3. miesto  -  Miriam Šofranková

                      Valentínka Filipová

  p.uč.M. Koščová, A. Hockicková

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenských Dní Zelených škôl pri príležitosti Dňa Zeme. 22. apríla 2016 žiaci 1.stupňa čistili areál  blízkeho parku od odpadkov, s ktorými si príroda sama neporadí a žiaci 2.stupňa pomáhali pri úpravách areálu školy. Pochvala a poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom.

p.uč.D.Hanulová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok