KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Najkrajší šarkan

Najkrajší šarkan

Dňa 26.9. 2012 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili  výtvarnej súťaže „ Najkrajší šarkan“, kde uplatnili svoj výtvarný talent v zhotovení šarkana. Najlepšie umiestnenie získali títo žiaci

1. miesto Terezka Oravcová, Samko Čaja IV.A

2. miesto Karolínka Kurtová I.A

3. miesto Kristínka Wagnerová, Sabinka Faltinová I.A

Výhercom blahoželáme!

 Mgr. Denisa Kubovčíková

 

 

 

OZNAM

OZNAM

Vedenie Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove oznamuje, že dňa 13.09.2012 t. j. štvrtok sa koná štrajk učiteľov a zamestnancov školy. Základná škola sa pripája k vyhlásenému celoslovenskému štrajku a jej brány budú zatvorené, rovnako tak aj činnosť ŠKD. Materská škola bude z dôvodu dohody medzi vedením a rodičmi v prevádzke aj počas štrajku.

Dôvodom vyhlásenia štrajku je nenaplnenie požiadaviek zväzu v návrhu rozpočtu verejnej správy v kapitole školstva na rok 2013.

Cieľom štrajku je obhajovať záujmy a práva svojich členov a zamestnancov škôl a školských zariadení v Slovenskej republike, aby sa zlepšila ich zlá sociálno- ekonomická situácia a pracovné podmienky.  

Ponuka záujmových útvarov na šk.r. 2012/2013

Ponuka záujmových útvarov na šk.r. 2012/2013

Vážení rodičia!

V školskom roku 2012/2013 pokračuje činnosť Školského strediska záujmových činnosti pri ZŠ s MŠ Spišský Hrhov, v ktorom žiaci môžu bezplatne navštevovať záujmové útvary. Prosím, aby ste zvážili našu širokú ponuku krúžkov, a zároveň poradili s výberom Vašim deťom.

Zvlášť dbajte na výber vhodných krúžkov pre žiakov vyšších ročníkov II. stupňa s ohľadom na reálne potreby zohľadňujúce pokračovanie v štúdiu na stredných a učňovských školách.

Z dôvodu možnosti výberu záujmových útvarov v CVČ, každý žiak si vyberie len jeden krúžok. S pozdravom, Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2012/2013:

Názov krúžku, meno vedúceho krúžku

Anglický jazyk - II. stupeň, Mgr. Strážik Peter

Anglický jazyk - II. stupeň, Mgr. Bednáriková Martina

Bedmintonový - II. stupeň, Mgr. Bednáriková Martina

IKT - Lego – I. a II. stupeň, Ing. Ondrušová Marta

Environmentálny - II. stupeň, MVDr. Hanulová Daniela

Futbalový - II. stupeň, Mgr. Bašta Pavel

Čitateľský - II. stupeň, Mgr. Koščová Marcela

Turistický - II. stupeň, Ing. Wassermannová Viera

Mozaika - II. stupeň, Mgr. Palubová Mária

Pestovateľský - II. stupeň, Mgr. Sivecová Zuzana

Anglický jazyk - I. stupeň, Mgr. Kuperová Ivana

Výtvarný - I. stupeň, Mgr. Kubovčíková Denisa

Turistický - I. stupeň, Mgr. Grigerová Martina

Tvorivá dielňa - I. stupeň, Mgr. Antolová Mária

Malí majstri - I. stupeň, Bc. Galliková Mária

Pestré všeličo - I. stupeň, Mgr. Pavlanská Jolana

Usilovná včielka - I. stupeň, Mgr. Maľáková Blanka

Slniečko - I. stupeň, Mgr. Hockicková Andrea

Šikovné ruky - I. stupeň, Mgr. Polláková Zuzana

Hra s farbami - I. stupeň, Eva Hamburgová

 

Školský rok 2012/2013 je za rohom!!!

Školský rok 2012/2013 je za rohom!!!

Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 sa bude konať dňa 3. septembra 2012 o 8:00 hod. v priestoroch budovy II. stupňa. Tešíme sa na všetkých žiakov, zvlášť na prvákov, ktorí sa zúčastnia svojho prvého dňa v škole za doprovodu rodičov. V novom školskom roku sme pre všetkých našich žiakov pripravili novú učebňu informatiky, modernú náučnú plochu na školskom dvore a zapojenie všetkých tried do vzdelávacích projektov.
Tešíme sa na vás!

Riaditeľ školy Mgr. Peter Strážik a pedagógovia

Medzinárodná letná škola projektu ON THE WAVE TO KNOWLEDGE

Medzinárodná letná škola projektu ON THE WAVE TO KNOWLEDGE

V dňoch 16.7.-20.7.2012 mimovládna nezisková organizácia SARAHS n.o. v spolupráci so ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove organizovala medzinárodnú letnú školu za účasti partnerov:

ZŠ Moravany /CZ/

Zespól Szkól im. Legionów Polskich w Poroninie: Szkola Podstawowa i Gimnazium (PL)

Mária Klagyivik, Dipl. Ing. (HU).

Hlavnou myšlienkou projektu bolo prebudiť v mladých záujem o prírodu. Prostredníctvom medzinárodnej letnej školy sa žiakom základných škôl krajín V4 pokúsili členovia asociácie SARAHRS n.o. priblížiť a ukázať prírodu a jej zákonitosti netradičnou formou. Účastníci dostali priestor spolupodieľať sa na tvorbe zaujímavej plochy v areáli našej školy, boli oboznámení so zákonitosťami prírody, s faunou a flórou Spiša, krajinou a jej bohatstvom v okolí Spišského Hrhova.

Cieľom projektu bolo zapojiť mladých do ochrany a tvorby životného prostredia človeka, pripraviť ďalšie generácie k uvedomelému záujmu o svoje okolie a jeho kvalitu interaktívnou a multioborovou formou.   

Pozrite, či sa im to podarilo.......

Účastníci medzinárodnej letnej školy: „ĎAKUJEME!!“


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok