PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Deň rodiny

Deň rodiny

Dňa 24.5.2016 sme si s našimi žiakmi pripomenuli Deň rodiny. Vybrali sme sa na návštevu rodín žiakov našej školy. Niektorí rodičia nás pozvali ďalej a dokonca sa s nami aj vyfotili. Iných sme doma nenašli. Bolo to veselé popoludnie.

P. učiteľky z Roškoviec

Pohybovo- poznávací deň

Pohybovo- poznávací deň

31. mája sme navštívili s našimi žiakmi z Roškoviec obec Spišský Hrhov. Najprv sme si zašportovali v školskej telocvični, potom sme obdivovali tunajší kaštieľ, v ktorom bola väčšina z nás prvý raz. Najviac sa nám páčili pôvodné kozuby, krásne obrazy a kaplnka. V parku nás očaril  najväčší včelí úľ na svete a fontána. Po spoločnom obede v školskej jedálni sme podstúpili náročnú túru do Roškoviec. Veľká vďaka patrí aj pánovi kaplánovi Ratajovi, ktorý sa podieľal na spoluorganizovaní tejto aktivity. Do školy sme sa vrátili plní zážitkov a  úžasných dojmov.

P. učiteľka Maľáková,  Hamburgová, Polláková, Kamenická, Sivecová, p. kaplán Rataj

Buďme ľudia - výchovný koncert

Buďme ľudia - výchovný koncert

Dňa  27.5.2016 sme sa zúčastnili na výchovnom koncerte Buďme ľudia. Žiaci si mohli  zaspievať,  odpovedali na otázky , ktoré súviseli s danou témou. Takéto netradičné učenie sa im veľmi páčilo.

P.uč. M,. Koščová

Jarná pieseň

Jarná pieseň

O tom, že škola v Roškovciach má veľa speváckych talentov potvrdzuje aj spevácka súťaž ,,Jarná pieseň“, ktorá sa konala 19.5.2016. Trieda II.B sa zaplnila našimi spevákmi a samozrejme nechýbalo ani obecenstvo spolužiakov, ktorí silným potleskom odmenili všetkých súťažiacich. Naši žiaci si zmerali sily v speve rómskych, ľudových a moderných piesní.                                                   

Medzi najspevavejších patrili:

1.miesto              Zuzana Horváthová - II.B

2.miesto              Stanislav Pecha  - I.C

3.miesto              Amália Tulejová  - špeciálna trieda

4.miesto              Adrián Tulej – nultý ročník

Výnimočný deň plný spevu a radosti pripravili učiteľky Maľáková, Polláková, Kamenická, Sivecová a asistentka Hamburgová.

Deň mlieka

Deň mlieka

Žiaci v Roškovciach si pripomenuli v "Deň mlieka" význam tejto nesmierne dôležitej zložky ľudskej potravy. Na štyroch stanovištiach sa deti oboznámili s procesom získavania a spracovania mlieka, výrobkami z neho a doplnili sme to ochutnávkou spojenou s rôznymi hrami, ktorými sme poukázali na význam mlieka pre ľudský organizmus.

P. uč.: Maľáková, Kamenická, Sivecová, Polláková a asistentka Hamburgová.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok