PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Deň mlieka

Deň mlieka

Žiaci 3.ročníka si dňa 20.5.2016 pripravili Deň mlieka pre svojich kamarátov na 1.stupni. Chodili po triedach, kde žiaci ochutnávali kozie a kravské mlieko. Ich 1.úlohou bolo zistiť aké mlieko ochutnali a 2.úlohou bolo doniesť čo najviac mliečnych výrobkov na desiatu. Najviac mliečnych výrobkov doniesli žiaci III.A triedy. Na záver žiaci zhotovili plagát ku Dňu mlieka.

p.uč. D.Kubovčíková a žiaci III.A

Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka

Dňa 17. mája  2016 , tak ako každý rok, sme si so žiakmi II. stupňa pripomenuli Medzinárodný deň  mlieka. V projektovom vyučovaní sme sa oboznámili s výživnými vlastnosťami a významom  mlieka pre človeka.  Žiaci si do školy obliekli biele tričká a, samozrejme, priniesli si mliečnu desiatu. Súťažili vo vedomostnom  kvíze, niektorí zložili básničky o mlieku. Vo všetkých aktivitách boli  hodnotení a umiestnili sa nasledovne: 1. miesto- VII.A, 2. miesto- VI.A, 3. miesto-V.A .

p. uč. Wassermannová

Deň matiek

Deň matiek

Dňa 13.5.2016 sme organizovali vystúpenie detí ku Dňu matiek. Žiaci nultého ročníka, I. C, II. B a špeciálnej triedy v Roškovciach vystupovali pre svoje mamičky, ktoré sa príjemne pobavili a posedeli si pri zákusku. Akciu zorganizovali učiteľky Sivecová, Maľáková, Kamenická, Polláková a asistentka Hamburgová.

Kvíz

Kvíz

Žiaci 3. a 4. ročníka si vo štvrtok 5. mája prevetrali svoje vedomosti v súťaži MÚDRA HLAVIČKA. Súťažilo sa v oblasti prírodovednej, vlastivednej, literárnej, všeobecnej. Všetkým účastníkom blahoželám, no najmä víťazom- Tobiasovi Šromekovi a Dávidovi Bašistovi!
p. uč. Pavlanská

Rozprávka po anglicky

Rozprávka po anglicky

Nielen v marci sa väčšia pozornosť venuje knihám. Knihami sme sa zaoberali počas roka aj na hodinách anglického jazyka vo 4.ročníku. Rozprávkové knihy s anglickým textom sme si vypožičali zo školskej knižnice. Klasické rozprávky čítané doma obohatili slovnú zásobu žiakov, ktorú využili i pri vytváraní projektov o najobľúbenejšej rozprávke.
p.uč. Pavlanská, Schneiderová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok