KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Žiacky parlament

Žiacky parlament

Žiacky parlament (ŽP) funguje aj v školskom roku 2015/2016. Na zasadnutí predsedov jednotlivých tried dňa 6.11.2015 sa uskutočnili voľby do výboru ŽP s takýmto výsledkom:

Predseda: Tomáš Oravec, VIII.A

Podpredseda: Karol Kučera, II.A

Zapisovateľ: Timea Bosáková, VII.A

Kultúrni referenti: Tomáš Bujnovský, V.A, Štefan Faltin, VI.A, Timea Tejbusová, I.A, Ambróz Eliáš, IX.A

Nástenkári: Sofia Hrehorčáková, I.B, Karolína Kurtová, IV.A, Miriam Šofránková, III.A

Každý člen ŽP dostal zodpovednú úlohu v súlade so sľubom, ktorý zložil. Členovia predniesli množstvo zaujímavých návrhov na spríjemnenie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

p. uč. A. Jurečková

On-line súťaž Informatický bobor

On-line súťaž Informatický bobor

V dňoch 11.-13.11.2015 sa 51 žiakov našej školy zapojilo do internetovej súťaže IBOBOR.

Úspešnými riešiteľmi boli:

kategória BOBRÍK
D.Bašista, IV.A - 95 percentil
M.Kačo, IV.A - 92 percentil
A.Soľák, III.A -90 percentil
T.Šromek, IV.A - 86 percentil
  • kategória BENJAMÍN

J. Breja, V.A - 87 percentil

  • kategória KADET

M. Jánošík, IX.A - 93 percentil

P.Kovalik, VIII.A - 91 percentil

T. Filičko, IX.A - 89 percentil

Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako Informatický bobor a odvtedy sa rozšírila do ďaľších európskych krajín.Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa.

p.uč. M.Ondrušová

SÚŤAŽ ENGLISH ONE

SÚŤAŽ ENGLISH ONE

Žiaci VI.A sa zapojili  do súťaže EnglishOne  v rámci projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ na portáli Planéta vedomostí. Ich úlohou  bolo v priebehu 3 týždňov vyriešiť úlohy pripravené ich učiteľkou angličtiny, získať nálepky za vyriešené úlohy, nalepiť ich do hracej karty a odovzdať to učiteľke. Preverili si tak svoje znalosti z angličtiny a pritom sa aj zabavili.

EnglishOne - práce detí

p.uč. M.Bednáriková

Planetárium Prešov

Planetárium Prešov

Žiaci II.A, III.A, IV.A sa 12.11.2015 zúčastnili exkurzie v Planetáriu Prešov. Veľmi sa im to páčilo.

p.uč. J.Hollová

II.A

II.A

3.11.2015 žiaci II.A triedy navštívili múzeum v Levoči, kde sa oboznámili s výrobou mydla v minulosti. Lektorka vysvetlila postup práce a každý žiak si vyrobil vlastné mydlo. Akcia sa veľmi vydarila.

p.uč. J.Hollová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok