KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

HALLOWEEN

HALLOWEEN

 

Ani my sme nezabudli na sviatok všetkých duchov a strašidiel. Pripomenuli si ho piataci na netradičnej hodine angličtiny. Spoločne hľadali symboly tohto sviatku, vytvárali si vlastné masky a oprášili si svoje vedomosti z angličtiny pri opise strašidelnej triedy. Atmosféru dokresľovala strašidelná pieseň "This is Halloween".
zodp.uč. M.Bednáriková
Vystúpenie pre priateľov školy

Vystúpenie pre priateľov školy

Celý mesiac október sa žiaci z Roškoviec usilovne pripravovali na vystúpenie pre  rodičov a priateľov školy. Hlavným dôvodom bolo ukázať svojim blízkym  novú školu, triedu, spolužiakov, ale najmä vôľu, že sa dokážu naučiť naspamäť   náročné texty, piesne a tanec. To sa aj podarilo, keď sa žiaci špeciálnej triedy  predstavili v rozprávke o Červenej čiapočke, v scénke O vnúčatách, ktoré nechceli pomáhať starým rodičom, či v modernom tanci.  Rodičom a priateľom školy sa vystúpenie
veľmi páčilo.  Už teraz sa tešia na ďalšie vystúpenie v decembri.

p.uč. Z.Sivecová

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť

Pri príležitosti Dňa sporenia sme sa na hodinách matematiky na II. stupni venovali finančnej gramotnosti. Žiaci 6., 7. a 9. ročníka vytvárali finančné plány na mesiac november a precvičovali si na praktických úlohách strednodobé a krátkodobé plánovanie rodinných rozpočtov. Spoločne sme pracovali na návrhoch mesačných výdavkov, aby mesačný rozpočet v rodinách bol vyrovnaný, pričom si žiaci uvedomili náročnosť hospodárenia s financiami.
p. uč. V. Wassermannová

Deň jabĺk

Deň jabĺk

Jablko, ovocie ktoré pozná hádam každý. Vedeli ste, že aj jablká majú svoj deň?Je to 21. október. Jablká si takýto deň zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Sú sladké, voňavé a šťavnaté.  Dozvedeli sme sa, že jablko obsahuje veľa vitamínov,  minerálnych látok a antioxiidantov. Deň jabĺk sme si pripomenuli aj my na našej škole. Ochutnali sme rôzne odrody jabĺk a spoločne sme si pripravili  vitamínový ovocný šalát.  Žiaci sa zapojili do vytvárania zdravého vláčika, ktorý viezol veľké množstvo ovocia. 

Tr. uč. Hockicková

Testovanie 5-2015

Testovanie 5-2015

Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika . Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym postihnutím.Cieľom Testovania 5-2015 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2 .

p.uč. D.Hanulová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok