KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

PILOTNÉ TESTOVANIE T5 – 2013

PILOTNÉ TESTOVANIE T5 – 2013

Na vybraných základných školách, medzi ktoré patrí aj naša, bude dňa 13. novembra 2013 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov a organizačného zabezpečenia Testovania 5.

Piataci budú písať testy z matematiky a slovenského jazyka.

Výsledky Testovania 5 budú známe v decembri 2013.

Testovanie piatakov nám prinesie informáciu o vedomostiach a kompetenciách žiakov získaných na prvom stupni vzdelávania.

Držíme im palce.

Vých. poradca: Dr. Hanulová

 

Tekviciáda 2013

Tekviciáda 2013

Na kreatívnom popoludní, dňa 17.10.2013 prejavili žiaci I. a II. stupňa našej školy svoj talent, zručnosť a fantáziu pri vyrezávaní a aranžovaní tekvíc. Žiaci sa zúčastnili v hojnom počte a  prejavili  úžasnú dávku tvorivosti a kreativity. Ako materiál poslúžili nadaným umelcom tekvičky rozmanitých tvarov, veľkostí a farieb, ktoré  si deti dopestovali sami doma ako aj na školskom políčku.

P.uč. M. Ondrušová

Pozri foto:
http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/71/

Noc výskumníka

Noc výskumníka

 Pozri fotogalériu: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/70/

Hurá škola...

Hurá škola...

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa bude konať dňa 2. septembra 2013 o 8:00 hod. v priestoroch budovy II. stupňa. Tešíme sa na všetkých žiakov, zvlášť na prvákov, ktorí sa zúčastnia svojho prvého dňa v škole za doprovodu rodičov. V novom školskom roku sme pre všetkých našich žiakov pripravili novú učebňu informatiky, modernú náučnú plochu na školskom dvore a zapojenie všetkých tried do vzdelávacích projektov. Tešíme sa na vás! Riaditeľ školy Mgr. Peter Strážik a pedagógovia

viac informací viac informací

Projektové aktivity

Projektové aktivity

V mesiacoch január až jún 2013 vybraní pedagogickí zamestnanci Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove absolvujú niekoľko školení zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti a používanie multimediálnej cvičebnice. Školenia absolvuje 11 pedagogických zamestnancov v rámci implementácie projektu: „Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania.“. Učitelia budú nadobudnuté vedomosti po absolvovaní školení zavádzať do vyučovania pre zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov. V priebehu aktivity sa uskutoční niekoľko školení, ktoré budú zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti: rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní rozvoj čitateľskej gramotnosti v nižšom sekundárnom vzdelávaní čítaním a písaním ku kritickému mysleniu podpora kritického myslenia práca s multimediálnou knihou na rozvoj čitateľskej gramotnosti školenie k pracovným listom Adamko školenie – rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní Školenie bolo zabezpečené externe pre 11 učiteľov v trvaní 30 hodín. Cieľom školenia bolo aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov v primárnom vzdelávaní porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využiť ich vo svojom učení. školenie - rozvoj čitateľskej gramotnosti v nižšom sekundárnom vzdelávaní Školenie bolo zabezpečené externe pre 11 učiteľov v trvaní 30 hodín. Cieľom školenia bolo aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní porozumieť rôznym typom textov, vyberať a hodnotiť z textu získané informácie a využiť ich vo svojom učení. školenie - čítaním a písaním ku kritickému mysleniu Školenie bolo zabezpečené externe pre 11 učiteľov v trvaní 60 hodín, z čoho 40 hodín je prezenčne a 20 hodín dištančne. Cieľom školenia bolo zvýšiť kompetenciu učiteľov rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť. školenie - podpora kritického myslenia Školenie bude zabezpečené externe pre 11 učiteľov v trvaní 60 hodín, z čoho 40 hodín je prezenčne a 20 hodín dištančne. Školenie nadväzuje na školenie Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu a jeho cieľom je zvýšiť kompetenciu učiteľov rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť. školenie - práca s multimediálnou knihou na rozvoj čitateľskej gramotnosti Školenie bude zabezpečené externe pre 11 učiteľov v trvaní 8 hodín. Cieľom školenia je zvýšiť kompetenciu učiteľov v oblasti práce s multimediálnou sadou kníh pre rozvoj čitateľskej gramotnosti. školenie - školenie k pracovným listom Adamko Školenie bude zabezpečené externe pre 11 učiteľov v trvaní 8 hodín. Cieľom školenia je oboznámiť učiteľov ako využiť učebnú pomôcku spolu s pracovnými a metodickými listami na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. Účasť pedagógov na jednotlivých školeniach priamo nadväzuje na predchádzajúce aktivity. Absolvovanie jednotlivých školení prispeje k zvýšeniu kvality a interaktivity vo vyučovaní.  Všetky školenia sú naplánované tak aby prispeli k zvýšeniu odbornosti pedagógov v ich odbore. Poznatky zo školení sa odzrkadlia aj v novovytvorených učebných materiáloch, kde sa žiaci oboznámia s informáciami získaných prostredníctvom absolvovaných školení a prispejú k zvýšeniu čitateľskej gramotnosti žiakov. Aktivita bude prebiehať formou externých školení. Absolvovaním tréningov od externých lektorov bude získaný aj základný know-how pre rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, podporu kritického myslenia a využitie multimediálnych kníh pri výučbe vybraných predmetov. Všetky školenia sú potrebné pre zvýšenie kvalifikácie vyučujúcich v ich odbore a zároveň sa tým prispeje k zvýšeniu kvality a odbornosti vytvorených materiálov. Metódy vzdelávania: Výklad, inštruktáž,  participatívne techniky - prípadové štúdie, simulácie, interakčné techniky,  individuálne konzultácie a poradenstvo pre účastníkov. Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity bude zabezpečené na základe hodnotiacich dotazníkov, ktoré sú zamerané na 3 oblasti: hodnotí sa predmet školenia, či bola obsahová náplň školenia postačujúca, výkon školiteľa a  organizačné zabezpečenie školenia. Ďalším hodnotiacim kritériom je úspešnosť pedagógov pri záverečných prezentáciách a pohovoroch a následné získanie certifikátov/osvedčení.

viac informací viac informací


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok