KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV – 26.SEPTEMBER

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV – 26.SEPTEMBER

Žiaci našej školy si ani tento rok nezabudli pripomenúť tento deň. Piataci zažili zábavnú hodinu angličtiny, keď riešili osemsmerovky, hľadali ukryté slová a navzájom súťažili. Nielen sa zabavili, ale zároveň sa aj čosi naučili. Šiestaci si prečítali anglickú rozprávku a vytvorili si prvý zápis vo svojom anglickom čitateľskom denníku. Všetci naši žiaci 2.stupňa sa tiež zapojili do kvízu o európskych jazykoch, v ktorom zistili, čo vedia a čo nie. 

zodp.p.uč. M.Bednáriková

pozri foto

Výberové konanie na funkciu pedagogický asistent učiteľa

Výberové konanie na funkciu pedagogický asistent učiteľa

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Spišský hHhov, Komenského 2 , 053 02 Spišský Hrhov

vyhlasuje v súlade s legislatívou zák. 390/2011Z.z., ktorý sa mení a dona zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie pedagogický asistent učiteľa pre projekt implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • spôsobilosť na právne úkony
 • vek nad 18 rokov
 • odborná a pedagogický spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z.z.. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ
 • minimálne úplné stredné odborné vzdelanie:  v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo, úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa: v študijnom programe - v študijnom odbore pedagogika, v študijnom programe - v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, ućiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, v študijnom programe - v študijnom odbore pedagogika,v študijnom programe - špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, v študijnom programe - špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo, v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

 

Iné kritéria, požiadavky a predpoklady:

 

 • Jazykové znalosti: znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarsky) samozrejmosťou je slovenský jazyk.
 • Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite a komunite, asistent učiteľa, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce, komunitná práca.
 • Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, permanentná spolupráca a prítomnosť v komunite je podmienkou.
 • Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť.

Zoznam dokladov, ktoré záujemca predkladá:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Prihlášky zasielajte v termíne do 23.9.2014 e-mailom na adresu:

riaditel@skolahrhov.sk

Výberové konanie sa uskutoční 24.9.2014 po oznámení školou.

V žiadosti uveďte aj telefonický alebo e-mailový kontakt!

V Spišskom Hrhove, dňa 5.9.2014

Mgr. Peter Strážik 

 

viac informací viac informací

Exkurzia v Ekocentre Sosna

Exkurzia v Ekocentre Sosna

Dňa 8.septembra 2014 sme navštívili Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA v Družstevnej pri Hornáde, ktoré slúži ako funkčná ukážka ekologickej, zdravej, estetickej, nízkoenergetickej a nízkorozpočtovej budovy s prírodnou záhradou.

Počas dvojhodinového sprevádzania žiaci mali možnosť zistiť prečo sú stavby z prírodných materiálov zdravé, spoznať alternatívne technológie v staviteľstve, pestovaní a využitie prírodných živlov v záhrade: ako môže byť zatrávnená zelená strecha užitočná, ako si uvariť na slnku, alebo nabiť mobil vetrom. Hobití domček, ktorý predstavuje harmonické spojenie prírody s ľudským obydlím fascinoval najviac. Tí, ktorí čítali Pán prsteňov sa hneď preniesli do sveta rozprávok.

p.uč.D.Hanulová

Hurá škola...

Hurá škola...

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa bude konať dňa 2.9.2014 o 8.00 hod. v priestoroch budovy školy II.stupňa. Tešíme sa na vśetkých žiakov, zvlášť na prvákov, ktorí sa zúčastnia svojho prvého dňa v škole za doprovodu rodičov.

Tešíme sa na Vás!

Riaditeľ školy Mgr.Peter Strážik

viac informací viac informací

Harhovské čudá....2014 v škole

Harhovské čudá....2014 v škole

Základná škola si pre všetky deti v piatok pripravila premietanie v letnom kine, po 20:30hod. Deti si môžu pozrieť krátke animované filmy o svete rastlín a zvierat, tiež rôzne vtipné príbehy a rozprávky. (V prípade nepriaznivého počasia sa bude premietať v budove školy, pripravíme pre každého aj čajík.) V sobotu školský dvor ožije tradičnými ľudovými remeslami, kde si všetky remeslá budú môcť deti aj vyskúšať.Novinkou bude aj varenie lekváru pre najmenších - priprav si vlastné sladké pokušenie s animátormi v škole, so svojim vlastným logom a menom. Každý malý návštevník dostane svoju fľaštičku lekváru, alebo džemu. Rozpálenie pece, pečenie chleba v hlinenej peci podľa tradičnej receptúry so začiatkom o 10:00 hod je pripravené aj tento rok. Okrem týchto lákavých aktivít sa budú deti môcť povoziť na malom traktore na ihrisku pri telocvični, urobiť si "bobky", ktoré im doma vyrastú v bylinkovú kyticu, pozrieť si domáce zvieratá, zúčastniť sa súťaži, a tak zažiť krásne festivalové dopoludnie.

viac informací viac informací


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok