KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Voda a dážď patria do záhrad

Voda a dážď patria do záhrad

Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove v partnerstve s občianskym združením Regionálne rozvojové partnerstvo (RRP) počas školského roka 2014/2015 realizujú projekt s názvom "Voda a dážď patria do záhrad". Tento bol spracovaný v súlade s cieľom výzvy Úradu vlády SR ACC03 pre program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha, ktorým je "zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy". Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP a Štátneho rozpočtu SR.

"Voda a dážď patria do záhrad" nadväzuje na realizáciu dažďovej záhrady vybudovanej v školskom areáli v minulom školskom roku. Toto pilotné bioretenčné opatrenie spočíva v odpojení strešných zvodov z budovy telocvične, ktoré sú zaústené do zberných rigolov a odvedené do vsaku a dažďovej záhrady so špeciálne vybrannými rastlinnými spoločenstvami. Realizácia dažďovej záhrady sa realizovala v spolupráci so študentmi krajinnej architektúry a bola financovaná z Višegrádskeho fondu.

Výsledky projektu Voda a dážď patria do záhrad na "mikro-priestore", t.j. školskom pozemku budú slúžiť ako príklad dobrej praxe pre ďalšie školské, ale aj iné inštitúcie a zariadenia Levočskom okrese. V súvislosti s konkrétnymi opatreniami škola očakáva zvýšenie množstva vody na školskom pozemku (zachytávaním, vsakom, výsadbou), zníženie rizika povodní,  zvýšenie biodiverzity na školskom pozemku, zvýšenie environmentálneho povedomia detí a žiakov ZŠ a MŠ, miestnej vidieckej komunity, odbornej i laickej verejnosti, iných vzdelávacích subjektov v regióne.

Aktivity projektu smerujú k tomu, aby sa modelovo zaviedlo do ZŠ a MŠ v Spišskom Hrhove environmentálne vzdelávanie, a to predovšetkým prostredníctvom:

  • vypracovania a propagácie osnov ZŠ a výchovného programu MŠ zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy,
  • prostredníctvom web stránky a e-publikácie zostavenej z odborných príspevkov, žiackych projektových prác, jednotlivých adaptačných opatrení, fotodokumentácie
  • dvoch okrúhlych stolov pre odbornú i širokú verejnosť s cieľom informovať o téme "Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom a témach s ňou rovesníckeho vzdelávania v rámci MŠ a ZŠ v Spišskom Hrhove infostánku, informačných letákov a plagátov o téme, exkurzia do ukážkovej prírodnej záhrady OZ Sosna v obci Družstevná pri Hornáde, v ktorej sú vytvorené adaptačné opatrenia na využitie dažďovej vody.

Prakticky, teda s priamym dopadom na školský areál, ale tiež modelovo budú slúžiť adaptačné a vodozádržné opatrenia: 

  • zachytenie dažďových vôd do drevených nádob na zber dažďovej vody v počte 4,
  • vybudovanie exteriérovej eko-účebne z prírodných materiálov so zelenou strechou, informačnými panelmi o téme klimatických zmien a vertikálnym zazelenením:
  • vybudovanie wallipini sklenníka so zachytávaním dažďovej vody,
  • zvýšenie podielu zelene vysadením stromov a iných rastlín (1.arborétum - ako výučbová plocha, 2. les - ako výučbová plocha, 3. vertikálne zazelenenie,),

Jedno vybrané opatrenie bude po dohode s miestnou samosprávou zrealizované aj na verejnom priestranstve v obci Spišský Hrhov. 

Dňa 22.8.2014 so začiatkom o 8:30 sa v Základnej škole s materskou školou v Spišskom Hrhove uskutoční úvodný okrúhly stôl pre starostov ako zriaďovateľov škôl, vedenia škôl v levočskom okrese, učiteľov, rodičov občianskych aktivistov i širokú verejnosť.

Zostavila: Mgr. Lenka Smetanková, 0908 317 286, smetankova.lenka@gmail.com

V Spišskom Hrhove, 15.8.2014

 

 

 

 

 

 

Beseda so spisovateľkou

Beseda so spisovateľkou

Dňa 20.06.2014 sme privítali na našej škole vzácnu návštevu. Porozprávať o svojich knihách nám prišla pani spisovateľka Gabriela Futová. Na toto stretnutie sme dlhodobo pripravovali. Čítali sme, pripravovali projekty, otázky na besedu s ňou. Naši žiaci sa prezentovali ako šikovní a zvedaví čitatelia. Zaujímalo ich kadečo. Detstvo, rodina, práca, záujmy, plány... Pani spisovateľka ich za aktivitu odmenila rôznymi veselými príbehmi, na ktorých sme sa schuti zasmiali. Na konci besedy nechýbala autogramiáda a niekoľko rád, o tom, aké knihy by mohli žiaci vo voľnom čase čítať.

p.uč. M.Koščová

ETWINNING SPIŠSKÝ HRHOV - PŇOVICE

ETWINNING SPIŠSKÝ HRHOV - PŇOVICE

V rámci projektu ETWINNING si žiaci 8. ročníka našli nových kamarátov z malej dedinky Pňovice, nachádzajúcej sa neďaleko Olomouca. Žiaci oboch partnerských škôl sa zoznámili s najzaujímavejšími miestami svojich regiónov prostredníctvom pohľadníc, prezentácií, letákov, turistických sprievodcov a pod. Pri ich tvorbe a spoločnej komunikácií používali angličtinu ako dorozumievací prostriedok. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi :)

zod.uč. M.Bednáriková
Projekt finišuje skvelým tempom

Projekt finišuje skvelým tempom

Žiaci našej školy pod vedením vyučujúcich využívajú učebne a IKT techniku zakúpenú vrámci projektu:,,Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania, " a tak môžu moderným spôsobom získavať nové poznatky a vedomosti. Tiež sa veľkej obľube tešia knihy, ktoré si žiaci pravidelne požičiavajú zo školskej knižnice. Vďaka tomuto projektu skutočne vzrástol záujem žiakov o čítanie a literatúru, čo napĺňa plánovaný zámer projektu - zvyšovanie čitateľskej gramotnosti.

Kolektív učiteľov

viac informací viac informací

Stretnutie s hasičmi

Stretnutie s hasičmi

Žiaci našej školy v Roškovciach sa stretli s hasičmi a oboznámili  sa s ich neľahkou prácou. Hasiči boli veľmi ústretoví, vďačne odpovedali deťom na ich otázky. Ukázali im celú techniku, všetky nástroje a prístroje, ktoré v práci potrebujú, a ktoré dokážu zachrániť ľudské životy, majetok ľudí pred ohňom, pri živelných  pohromách a iných nebezpečenstvách. Na záver  hasiči dovolili deťom vyskúšať hasičskú techniku napr. ako sa sedí v aute, ako sa zapína  siréna, ako sa používa vzduchová maska a vyskúšali si aj striekanie vody. 
Tr. učiteľky

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok