KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich prvákov,
že zápis do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 sa uskutoční 15.januára 2015 o 14.00  hod. v budove školy. Zápisu sa zúčastní rodič s dieťaťom.
Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Poplatok za predlohové zošity a prvú knihu je 10 eur.
Čo ponúka naša škola?

  • od 1.ročníka vyučovanie cudzieho jazyka s využitím moderného jazykového laboratória s interaktívnou tabuľou a najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami
  • moderne vybavená učebňa informatiky, multimediálna učebňa, Ekoučebňa
  • školská knižnica, telocvičňa školy, multifunkčné ihrisko
  • možnosť zúčastniť sa plaveckého, lyžiarskeho kurzu a školy v prírode
  • činnosť ŠKD, pestrá ponuka záujmových útvarov športových aj nešportových, ZUŠ
  • zapojenie žiakov prvého stupňa do projektu zo zvýšenou dotáciou hodín anglického jazyka
  • množstvo zaujímavých aktivít - možnosť nahliadnuť na:  www.skolahrhov.sk, www.bylinkovamozaika.sk, www.sphrhov-poronin.sk/
  • stravovanie vo školskej jedálni


Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Príjemnú atmosféru Vianoc sme si vytvorili v posledný deň pred vianočnými
prázdninami. Žiaci si v spolupráci s vyučujúcimi pripravili rôzne scénky, nacvičili tance, koledy či vianočné piesne. Predviedli tak svoje schopnosti a zároveň vyjadrili svoju radosť z prichádzajúcich sviatkov.

p.uč. M.Koščová

Výchovný koncert

Výchovný koncert

Voda ako základná zložka životného prostredia bola ústrednou témou výchovného
koncertu, na ktorom sme zúčastnili sa v decembri 2014. Okrem zaujímavých informácií o tejto najrozšírenejšej látke,  ktorá je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi, si žiaci mohli aj preveriť svoje znalosti o nej a zaspievať si rôzne súčasné slovenské populárne piesne.

p.uč. M.Koščová

Prajeme Vám...

Prajeme Vám...

Nech tichá hudba veselosti, Vám počas celých Vianoc znie, nech ten rok nastávajúci Vám šťastie a lásku prinesie!

Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí hneď po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány daria.

Krásne a pokojné vianočné sviatky praje kolégium Zelenej školy

Vianočný turnaj v stolnom tenise

Vianočný turnaj v stolnom tenise

Dňa 17. 12. sa v našej školskej telocvični uskutočnil "Vianočný turnaj v stolnom tenise". Po jednotlivých triednych kolách postúpili najlepší chlapci a dievčatá do finálových skupín. Turnaja sa zúčastnilo 21 súťažiacich. V kategórii mladší žiaci zvíťazil Lukáš Dzurňák zo 7.A (2. Patrik Lacko 6.A, 3. Kristián Šromek 5.A) a v starších žiakoch Roman Šarišský z 9.A (2. Tomáš Filičko 8.A, 3. Roman Lacko). Z dievčat vybojovala 1. miesto Luisa Ramos Opremčáková zo 6.A (2. Michaela Dluhošová 8.A, 3. Viktória Tarovská 7.A). Víťazom gratulujeme a rovnako si vážime všetkých účastníkov. Športu zdar. 

p. uč. Janka Ličáková, Pavel Bašta

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok