PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

 Aerologické centrum v Gánovciach- exkurzia

Aerologické centrum v Gánovciach- exkurzia

 

Tak ako každý rok aj v tomto školskom roku, pri príležitosti Svetového meteorologického dňa sme sa 27.3.2015 zúčastnili  so žiakmi VII.A triedy  exkurzie v Aerologickom centre v Gánovciach. Oboznámili sme sa s meteorologickými meraniami, ukážkami merania priamo v teréne a s monitorovaním emisií a kvality ovzdušia. Veľmi zaujímavé bolo aj vypúšťanie radiosondy.

p. uč. Wassermannová

Oslava knihy

Oslava knihy

V marci – mesiaci knihy si pripomíname význam čítania rôznymi aktivitami. Diskusiami o prečítaných knihách, ktoré realizujeme na vyučovacích hodinách, projektovými prácami, ktoré sú prezentované na školských či triednych nástenkách. Naše školské knihovníčky si pripravili pre žiakov prvého stupňa hádankársku súťaž, formou prezentácie ich oboznámili s procesom vzniku novej knihy. Žiaci druhého stupňa si mohli vyskúšať svoje schopnosti v čitateľskej súťaži. V skupinách podľa jednotlivých tried pracovali s encyklopédiami, slovníkmi, tvorili pojmové mapy na tému význam čítania. Zábavnou bodkou súťaže boli krátke scénky, ktoré si skupiny pripravili a zahrali pred ostatnými podľa porekadla, ktoré si vylosovali.
p.uč. M. Koščová

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Medzi tradičné podujatia na našej škole patrí aj recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. V tomto roku sa školské kolo súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy uskutočnilo 13. marca 2015. Žiaci sa prezentovali svojimi recitačnými schopnosťami a tí, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, nás reprezentovali v okresnom kole v Levoči. Na prvých miestach v troch  kategóriách sa umiestnili sa žiaci: Timea Orlovská, Tamara Taratutová, Laura Holotňáková, Jakub Kaščák. Na druhom mieste sa umiestnila Tamara Kamarýtová. Tretie miesto získal Dávid Dzurilla, Mirka Šofranková, Alexej Soľák, Emka Jakubcová, Kristián Košút a  Adam Kapalko. Všetkým víťazom blahoželáme a ďakujeme za ich aktívny prístup k podujatiu.
p.uč. M.Koščová

Kvíz o vode

Kvíz o vode

Dňa 24.3.2015 si žiaci II. stupňa overili vedomosti v kvíze
o vode.Súťažili trojčlenné družstvá a umiestnili sa v nasledujúcom
poradí:
1.miesto: A. Dzurillová, M. Vaškeba, T. Oravec
2. miesto: A.Minďaš, T. Filičko, L. Dzurňák
3. miesto: M. Seman, B. Kuchčáková, A. Ondrejková, M. Kičura
Všetkým blahoželáme.
p.uč. Wassermannová

Moréna

Moréna

Moréna - staroslovanská Bohyňa zimy a smrti, ale aj  veľká Bohyňa zimy, Noci, Večného sna i Večného života , jedna z troch sestier Boha Perúna.
Aj my sme v našej škole pripravili spolu so žiakmi  na prvom stupni základnej školy v piatok 20. marca malú ukážku vynášania Morény. Zhotovili sme si Morénu, ktorú sme za spevu vyniesli k potoku za pekného jarného počasia,  kde sme ju zapálili a hodili do vody. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila a sprevádzali Morenu ešte mnoho metrov na jej odchode do "svojej ríše".

p.uč. Petra Štramová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok