KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Svetový deň vody

Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa 20.3.2012 žiaci 8.roćníka zúčastnili exkurzie na čističke odpadových vôd v Krompachoch. Oboznámili sa so spôsobom čistenia odpadovej vody a s využitím takto vzniknutého odpadu. Táto exkurzia bola veľmi zaujímavá hlavne preto, že priamo v teréne videli mechanické a tiež biologické čistenie vody. Získali množstvo nových zaujímavých poznatkov. Ďakujeme ochotnému pracovníkovi čističky, ktorý nám primeraným spôsobom umožnil nazrieť do tajomstva premeny znečistenej vody na takú, ktorá už neohrozí naše životné prostredie.

p.uč. V. Wassermannová

Exkurzia - Meteorologická stanica Gánovce

Exkurzia - Meteorologická stanica Gánovce

Pri príležitosti Svetového dňa meteorológie 23.3. sa konal v Gánovciach Deň otvorených dverí, ktorého sme sa zúčastnili so žiakmi siedmeho ročníka. Rádiosondážne merania vo vyšších vrstvách atmosféry pomocou rádiosondy sa tu vykonávajú už od roku 1951.  Od roku 1993 merajú meteorológovia v Gánovciach celkový atmosférický ozón, ako jediné meteorologické pracovisko na Slovensku. Posledné roky je pracovisko centrom siete na meranie slnečnej radiácie na Slovensku. Najväčšej pozornosti sa v Gánovciach tešilo vypúšťanie rádiosondy.

p.uč. M. Ondrušová

Foto viď fotogaléria

Prednes v nemeckom jazyku

Prednes v nemeckom jazyku

Dňa 20.3.2012 sa uskutočnilo v našej škole  ŠKOLSKÉ KOLO V PREDNESE V NEMECKOM JAZYKU MLADŠÍCH ŽIAKOV. Zúčastnili sa ho žiaci a žiačky štvrtého a šiesteho ročníka. 1. miesto obsadila Gabriela Zumriková (VI.A), 2. miesto Slavomíra Hamburgová (IV.B), 3.miesto Terézia Školníková (VI.A).

íťazom srdečne blahoželáme.

p.uč. M.Bednáriková

Divadelné predstavenie - ZUŠ Levoča

Divadelné predstavenie - ZUŠ Levoča

Dňa 14.3.2012 sme sa zúčastnili na divadelnom predstavení, ktoré nám odohrali v mestskom divadle v Levoči žiaci ZUŠ.

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Školské kolo sa konalo 13.3.2012. Umiestnili sa žiaci:

I. kategória - próza:

1. Terézia Oravcová

2. Radka Kuchčáková

3. Simona Semanová

II. kategória - poézia:

1. Matej Seman

2. Dominika Janičková

3. Bibiána Zumriková

III. kategória - poézia:

1. Peter Matvej

próza:

1. Eva Matvejová

 

p. uč. M. Koščová                    


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok