KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Keramická tvorivá dielňa

Keramická tvorivá dielňa

11.11.2014, skupina 20-tich žiakov II.stupňa našej školy sa zúčastnila Tvorivých dielní s hlinou. Žiaci pod odborným vedením Občianského združenia ANNOGALLERY absolvovali teoretickú časť (rozprávanie o hline, o rôznych pracovných technikách.....). Do rúk potom dostali hlinu a vyrobili si vlastné výrobky podľa vlastnej fantázie. Hotové výrobky potom putovali na výpal do pece a pozrite si fotogalériu, či sa to našim žiakom podarilo...

p.uč. M. Ondrušová

Svetový deň jablka

Svetový deň jablka

V mesiaci október je vyhlásený Svetový deň jablka a my sme si tento deň na našej škole pripomenuli 22. októbra.Počas hodín a prestávok, viac ako inokedy, v triedach rozvoniavali červené jabĺčka. Deti 1. – 4. ročníka ZŠ riešili jabĺčkové hádanky, spievali veselé pesničky o jabĺčkach a rozdávali ich v celej škole. Dozvedeli sa od pani učiteliek rôzne zaujímavosti. Pritom si pochutnávali na šťavnatých jabĺčkach. Žiaci z druhého stupňa prichystali rozhlasové okienko venované jablku. Oboznámili nás o tom, aká je jeho konzumácia prospešná pre naše zdravie. Preto nezabúdajme naň a každý deň si doprajme toto chutné a hlavne zdravé ovocie.
Mgr. Petra Štramová, Mgr. Marcela Koščová

Šarkaniáda

Šarkaniáda

Na piatok sme sa tešili hádam všetci. Slniečko svietilo, vietor pofukoval, deti prišli s dobrou náladou a so  šarkanom v ruke. Zábava mohla začať. Tým zdatnejším v behu sme mohli len závidieť, ako im šarkany krásne vyleteli do výšky. Kde tu, sa našla aj slzička, pretože ich šarkany nevyleteli .  Verím, že o rok  opäť zorganizujeme takého krásne popoludnie v púšťaní šarkanov a možno aj v oveľa väčšom počte.

p. uč. A. Hockicková  a  p.vych. M.Antolová

Sivá Brada – kopec  rastúci z vody

Sivá Brada – kopec rastúci z vody

Pri Spišskom Podhradí sa belie nenápadný  vŕšok, Sivá brada, ktorého siluetu dotvára malá  kaplnka. Túto zaujímavú geologickú lokalitu s cennou vegetáciou a živočíšstvom, ktorá je národnou prírodnou rezerváciou navštívili žiaci 8. ročníka 24.9.2014. Predstavuje jednu z najväčších aktívnych slovenských travertínových kôp. Cesta odtiaľ viedla Pažicou, ktorá je tiež súčasťou najrozsiahlejšieho travertínového komplexu na Slovensku.

p.uč.D.Hanulová

Už 12 ročné deti poznajú svoje práva

Už 12 ročné deti poznajú svoje práva

,„Nie je trestné, keď speváci vo videách propagujú marihuanu? Môže prezident zvýšiť dôchodky? Len Rómovia dostávajú peniaze od štátu?“- toto boli otázky z diskusie žiakov Základnej školy v Spišskom Hrhove s členmi Parlamentu právnikov, ktorí už niekoľko mesiacov navštevujú stredné a základné školy s cieľom zvyšovať právnu gramotnosť mladých ľudí.

„Tieto témy nie sú pre deti jednoduché“ potvrdila predsedníčka Parlamentu právnikov, Vladimíra Ledecká. „No pri otázkach typu- prečo len Rómovia dostávajú peniaze od štátu- si uvedomíte potrebu dialógu s nimi. Búranie spoločensky škodlivých stereotypov je jedným zo základných krokov k progresu spoločnosti.“

Právne následky drogovej činnosti, základné práva a povinnosti dieťaťa, podmienky brigádnickej práce študenta, tvorba zákonov sú témami mladých právnikov v diskusii so žiakmi.  V každej triede na Slovensku máte dokonca text Preambuly Ústavy SR. No len výnimočne deti poznajú význam týchto slov. Ústavu SR nikdy nevideli a slovo Preambula si nevedia vysvetliť. Počas diskusie sa však skupinka žiakov postaví ku katedre a hľadí na tabuľu s textom Preambuly. Usmievajú sa, lebo v rukách držia malé knižky s nápisom Ústava a texty sa zhodujú. Aj právnikov evidentne teší ich zvedavosť.

„Už v mladom veku sú deti prostredníctvom televízie a internetu konfrontované s informáciami, ktoré bez hlbších vedomostí, môže dieťa pochopiť zle a dokonca považovať za normálny spoločenský jav. Výnimočne v prostredí, kde sú svedkami takýchto udalostí i vo svojej komunite.“ vysvetľuje Vladimíra Ledecká. „Nebolo to tak dávno čo regiónom rezonovala kauza obchodovania s ľuďmi v blízkej Žehre. Ďalším živým problémom boli a sú drogy na stredných školách. Preto považujeme za podstatné vštepovať deťom už v mladom veku potrebu dodržiavania zákonov a následky ich porušovania.“

26.09.2014

pozri foto


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok