KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Znovuzrodenie lesa – beseda s ekológom

Znovuzrodenie lesa – beseda s ekológom

Beseda začala premietaním filmu Znovuzrodenie lesa, na ktorom sa zúčastnili žiaci 6.- 9. ročníka. Autori filmu sa snažia ukázať, ako funguje prirodzený les. Les, do ktorého človek nezasahuje. Besedu viedla p. Gavalierová, ktorá poukázala na to, že každý aj zdanlivo bezvýznamný článok a živočích má svoju dôležitú úlohu pre fungovanie a dlhodobú existenciu lesa.

p.uč. D. Hanulová

Beseda s poľovníkom

Beseda s poľovníkom

Dňa 28.2. 2014 sa zúčastnili žiaci  6. ročníka besedy venovanej lesu, ochrane prírody a poľovníctvu, ktorú viedol p. J.Antal. Žiaci sa dozvedeli  množstvo zaujímavých informácií o fungovaní lesa, o poľovníctve, poľovných druhoch zveri v súvislosti s ochranou prírody.

p.uč.M.Ondrušová

Súťaž v skákaní cez švihadlo

Súťaž v skákaní cez švihadlo

Dňa 20.2.2014 prebehla na našej škole súťaž  v skákaní cez švihadlo. Svoju vytrvalosť a kondíciu si zmerali žiaci 1. - 4. ročníka. Medzi dievčatami nechýbal ani jeden chlapec. Svedčí o tom aj jeho  umiestnenie.

1.miesto- Nikola Ďurikovičová - IV.A

2. miesto- Matúš Vaškeba - IV.A

3. miesto- Sára Richtarčíková – III.A

p.uč. M. Grigerová

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž

Ako každoročne, aj v tomto šk. roku sa zrealizovala  v  škole výtvarnú súťaž. O tom, že  sú deti   tvorivé a majú fantáziu, svedčia aj  ich pekné práce.

1. miesto -  III.A -  T. Bujnovský, P. Dičák

2. miesto -  IV.A- K. Šromek, J. Antol

3. miesto –  I.A - M. Vaškeba, J. Drabík

4. miesto- II.A -  T. Orlovská, K. Košút

Víťazom blahoželáme a prajeme do budúcnosti veľa tvorivých nápadov.

p.uč. M. Grigerová

Tešíme sa na hodinách anglického jazyka

Tešíme sa na hodinách anglického jazyka

Inovované hodiny anglického jazyka sú veľkým oživením vďaka projektu: „Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania,“ hlavne prostredníctvom dramatizácie prečítaného textu. Pokiaľ žiak prejde zážitkovým učením, nie je odsúdený len k mechanickej reprodukcii slov, striktnému čítaniu, ale zapája sa do obsahu napísaného, rozvíja svoju fantáziu. Toto zážitkové učenie sa prenáša do čitateľského výkonu, čo sa odráža v interpretácii, umožní vyjadriť pocity z prečítaného. Žiak sa viac približuje správnemu frázovaniu a tempu čítaného textu. Učí sa rozlišovať objektívne od subjektívneho a komunikačný zámer. Prostredníctvom reprodukcie si vytvára vlastný postoj k prečítanému, pozitívny vzťah k literatúre a ďalším druhom umenia  založených na umeleckom texte. Rozvíja sa emocionálne a estetické cítenie.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok