KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Zápis do prvého ročníka

Zápis do prvého ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015 sa uskutoční 20.januára 2014 od 14.00 hod. v budove školy. Zápisu sa zúčastní rodič s dieťaťom.

Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Poplatok za predlohové zošity a prvú knihu je 9 eur.

Čo ponúka naša škola_?

  • od 1.ročníka vyučovanie cudzieho jazyka s využitím moderného jazykového laboratória s interaktívnou tabuľou a najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami
  • moderne vybavená učebňa informatiky, multimediálna učebňa, Ekoučebňa
  • školská knižnica, telocvičňa školy, multifunkčné ihrisko
  • možnosť zúčastniť sa plaveckého, lyžiarskeho kurzu a školy v prírode
  • činnosť ŠKD, ZUŠ, pestrá ponuka záujmových útvarov športových aj nešportových
  • zapojenie žiakov prvého stupňa do projektu zo zvýšenou dotáciou hodín anglického jazyka
  • množstvo zaujímavých aktivít - možnosť nahliadnuť na:  www.skolahrhov.sk, www.bylinkovamozaika.sk, www.sphrhov-poronin.sk/
  • stravovanie v školskej jedálni

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Projekt nám veľmi pomohol

Projekt nám veľmi pomohol

Naďalej pokračujeme v začatých inováciách prostredníctvom projektu: „Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania.“

Zaškolení pedagógovia využívajú svoje poznatky, delia sa s nimi aj s ostatnými pracovníkmi školy. Nadväznosť aktivít spočíva aj v úsilí pokračovať v doškoľovaní žiakov z MRK s cieľom minimalizovať podpriemerné nedostatky vo vzdelávacích výsledkoch. Udržanie kvality poskytovaných úžitkov je zabezpečené uplatňovaním nadobudnutých schopností, vedomostí a zručností do výchovno-vzdelávacieho procesu. So získanými alebo zlepšenými kvalitami cieľovej skupiny sa zlepšuje celkový “image“ ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove, čím sa zvýši záujem učňovských, stredných škôl o žiakov z MRK pochádzajúcich zo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove.

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Pred Vianocami sme si posledný deň v škole spríjemnili vyrábaním vianočných ozdôb a kultúrnym programom.  Žiaci svoje herecké či tanečné schopnosti ukázali v rôznych scénkach, tancoch, zaspievali vianočné piesne. Po úspešnom ukončení programu sa všetci rozbehli domov  užiť si príjemné dni prázdnin.

p.uč. M.Koščová    

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Povesti slovenských autorov sme si mohli vypočuť  na školskom kole súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo 15.12.2013. Svoje recitačné schopnosti nám predviedli žiaci 2. až 7.ročníka. Umiestnili sa žiaci: I. kategória: 1.miesto: Ema Galiková, 3. miesto: Timea Dzurňáková, Sára Richtarčíková

II. kategória: 1. miesto: Terézia Oravcová, 2. miesto: Benjamín Bednár, 3. miesto: Laura Holotňáková, Nikola Ďurikovičová

III. kategória: 1. miesto: Dávid Dzurilla, 2. miesto: Matúš Jánošik, 3. miesto: Radka Kuchčáková

p.uč. M.Koščová

Vianoce na Spiši

Vianoce na Spiši

Koniec roka tradične patrí oslave Vianoc. Žiaci 5. a 6. ročníka mali možnosť nahliadnuť do adventných a vianočných tradícii na Spiši v Spišskom múzeu v Levoči dňa 20. 12. 2013. Zúčastnili sa výstavy Spišské Vianoce, ktorej cieľom bolo oboznámiť účastníkov s pôvodom slova Vianoce, pojmom Advent, Štedrý večer, vianočný stromček a taktiež rôznymi vianočnými zvykmi na Spiši. Lektorky ich previedli obdobím Stridžích dní, ktoré trvajú od Kataríny do Troch kráľov, zvykmi, ktoré mali zabezpečiť zdravie, bohatú úrodu. Spoznali zvyky ako liatie olova na Ondreja, svätobarborský čerešňový prútik, štedrosť sv. Mikuláša, vymetanie kútov na Luciu, mágiu štedrovečerného stola i trojkráľové vinše. Na záver neodolali a ochutnali domáce vianočné oblátky, karamelové lízanky ba i punč.

p.uč. D.Hanulová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok