KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

SLOVNÍK Z REALITY

SLOVNÍK Z REALITY

Žiaci 4. ročníka si hodiny angličtiny spestrili výrobou vlastného slovníka, v ktorom predstavili veci, s ktorými sa denne stretávajú (v škole, doma,...) Slovník budú postupne dopĺňať o ďalšie oblasti ich bežného dňa. 
p.uč. M.Bednáriková
ETWINNING - VEĽKÁ NOC

ETWINNING - VEĽKÁ NOC

Blíži sa Veľká noc, sviatok jari. Tak sme sa rozhodli zistiť ako tento sviatok oslavujú deti v iných krajinách. V rámci medzinárodných projektov si žiaci našej školy vymenili veľkonočné pozdravy so svojimi novými kamarátmi z Turecka, Talianska, Poľska, Rumunska a Česka. Veľmi nás to potešilo.
p.uč M.Bednáriková, M.Palubová
Projekt Zelená škola

Projekt Zelená škola

V školskom roku 2013/2014 sme sa rozhodli zapojiť do projektu Zelená škola. Je to medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Ekoškôl (Eco-Schools). Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti.

Jednou z jej priorít je aktívne zapojenie žiakov do projektu. Tí sa stávajú súčasťou pracovného tímu. Spolu s pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú environmentálne zlepšenia. Jednou z tém Zelenej školy je Zeleň a ochrana prírody. Práve tú sme si vybrali, a tak ozeleňujeme interiér školy, jej areál premieňame na výučbovú ekoplochu, a nezabúdame ani na aktívnu ochranu prírody.

Exkurzia - Planetárium v Prešove

Exkurzia - Planetárium v Prešove

Dňa 31.3. 2014 sa žiaci III.A, IV.A,VII.A a VIII.A s p. uč. Grigerovou, Pavlanskou
a Wasermanovou zúčastnili prehliadky náučného programu „Rozprávanie o slnečnej
sústave“ vo hvezdárni a planetáriu v Prešove. V rámci návštevy si prezreli aj stálu expozíciu. Netradičné pohľady na vesmír, hviezdnu oblohu a našu Zem zaujali všetkých. Poznatky o zrode či rozpínaní vesmíru určite využijeme nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v bežnom živote.
p.uč. M. Grigerová

Svetový deň vody 2014 -,,Voda a  energia“

Svetový deň vody 2014 -,,Voda a energia“

Aj v tomto školskom roku sme si na našej škole  pripomenuli Svetový deň vody. Jeho ústrednou témou bolo heslo: Voda a energia. OSN zvolila túto tému, aby zvýšila povedomie o vzájomných väzbách medzi nimi a upriamila pozornosť aj na lepšie využívanie vody v zelenej ekonomike.

Dňa 21.marca 2014 sme so žiakmi II. stupňa prežili tvorivé hodiny plné informácií  o vode. O nutnosti i potrebe ochrany tejto dôležitej súčasti každej formy života nás informovala prezentácia, zameraná na rozbor tejto problematiky. Oboznámili sme sa so základným princípom kolobehu vody v prírode a ,samozrejme, riešili „mokré príklady“.  Pri tejto príležitosti si žiaci preverili svoje schopnosti v týchto disciplínach: vedomostnom kvíze, výtvarnej a literárnej súťaži. Veríme, že aj takými malými tvorivými aktivitami podnietime u deti pozitívny vzťah k prírode a k zdravému životnému štýlu.

 p.uč.    V. Wassermannová          


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok