KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania

Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania

Základná škola s materskou školou Spišský Hrhov

realizuje projekt s názvom

Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania

Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Vzdelávanie

3 Podpora vzdelávania osôb   s osobitými vzdelávacími potrebami

3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

ITMS kód projektu: 26130130072

Dátum realizácie:

05/2012 – 04/2014

 

Strategický cieľ projektu:

Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK prostredníctvom inovácie metód a foriem výučby so zameraním sa na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Cieľ smeruje podpore čitateľskej gramotnosti a k zvyšovaniu digitálnych kompetencií žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti, čo súvisí s globálnym cieľom Operačného programu Vzdelávanie: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti  SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“.

Aktivity projektu:

1.

Uľahčiť prístup príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelaniu a k získaniu potrebných zručností pre ich uplatnenie v budúcnosti

1.1

Inovácia vyučovania smerom k podpore čitateľskej gramotnosti

1.2

Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese

2.

Zvýšiť a podporiť rozvoj kompetencií pedagógov pre potreby inovácie vyučovacieho procesu

2.1

Školenia pedagógov


Termín realizácie aktivít:

05/2012 - 04/2014

 

 

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame

na WORKSHOP a PLENÉR, ktorý sa bude konať v rámci projektu Bylinková mozaika.

Miesto konania: ZŠ s MŠ Spišský Hrhov

Účastníci: trojčlenné družstvo

-          mladšia kategória M (5., 6. a 7.roč.)

-          staršia kategória S (8. a 9.roč.)

Termín:

Workshop 31.5.2012, 10.00 – 12.00 hod.

Plenér 18. 6.2012, 9.00 – 13.00 hod.

Výdavky spojené s cestovným

si hradia účastníci sami.

Svoju účasť potvrďte telefonicky

 alebo e-mailom do 28.5.2012

0915 919337, 0905998774

ondrusovamarta96@gmail.com

Tešíme sa na Vás!


WORKSHOP

Program:

-          prezentácia atlasu liečivých rastlín

-          náučný chodník liečivých rastlín

-          ochutnávka čajov

-          občerstvenie

PLENÉR

Program:

Súťaž:

-          test o liečivých rastlinách

-          poznávanie živých liečivých rastlín

-          určovanie herbárových položiek

http://www.bylinkovamozaika.sk/ atlas liečivých rastlín

-        určovanie čajov a sušených drog (dúška tymiánová, šalvia lekárska, mäta pieporná, medovka lekárska, alchemilka obyčajná, pamajorán obyčajný, žihľava dvojdomá, rebríček obyčajný)

-         naj...bylinné vrecúško – ľubovoľná technika

Občerstvenie

Vyhodnotenie súťaže

MVDr. Daniela Hanulová, koordinátor projektu

 

Matematický klokan

Matematický klokan

Žiaci 1.-9.ročníka sa zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Úspešným riešiteľom P.Dičákovi z I.A a M. Pavlovovi zo IV.A blahoželáme.

p.zást. M. Kuchčáková

Noví členovia Rady školy ZŠ s MŠ Spišský Hrhov

Noví členovia Rady školy ZŠ s MŠ Spišský Hrhov

Zástupca zamestnancov MŠ: PaedDr. Petra Fecková
Zástupca ped. zamestnancov ZŠ: Janka Hollová
Zástupcovia rodičov ZŠ: Ing. Vladimír Dzurňák, Bc. Marián Pollák, Soňa Kovalíková

Komu sa nelení tomu sa zelení

Komu sa nelení tomu sa zelení

 Aj v tomto školskom roku sa naša škola  zapojila do akcie  „Vyčistime si Slovensko“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR pri príležitosti dňa Zeme .Akcia je zameraná na zber odpadu, čistenie prírody a aktivity zvyšujúce ekologické povedomie obyvateľov Slovenska. Už pred Veľkou nocou sme zorganizovali brigády . Čistili potok Lodzinu, sadili stromčeky, kvety, zveľaďovali školský dvor a nezabudli ani na okolie školy.             

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto zmysluplnej akcie.

Foto viď fotogaléria


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok