PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Školské kolo v riešení SUDOKU

Školské kolo v riešení SUDOKU

Sudoku je zaujímavá hra, ktorá je náročná na logické myslenie riešiteľa. Počas apríla a mája žiaci našej školy súťažili s veľkým elánom. Majsterkou školy v riešení SUDOKU sa stala L. Holotňáková z IX. A. Na druhom mieste sa umiestnil J. Kuchčák z V. A a na treťom mieste V. Marčišáková. Úspešní riešitelia boli aj V. Lukašová, Š. Kremeňák, B. Smoleňák, J. Breja, P. Ondrejka, F. Toporcer. Srdečne blahoželáme!

p. uč. V. Wassermannová

Vedomostný kviz ČO VIEŠ O SLOVENSKU

Vedomostný kviz ČO VIEŠ O SLOVENSKU

Dňa 30.mája 2019 si naši štvrtáci prevetrali hlavičky! Súťažili v okruhoch: všeobecná časť, prírodoveda, vlastiveda, literatúra. Snažili sa všetci, najviac bodov ale získali Andrej Kandra s  Filipom Krivošom! Všetkým blahoželám!
uč. J. Pavlanská

Konzultačné rodičovské združenie

Konzultačné rodičovské združenie

Milí rodičia,
dovoľte nám aby sme Vás srdečne pozvali na triedne konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v priestoroch našej školy 6.6.2019 do 16:00 hod..

Cieľom týchto konzultácií je umožniť rodičom osobnú konzultáciu priamo s triednym učiteľom ako aj s učiteľmi jednotlivých predmetov, aby sme tak prispeli k skvalitneniu prípravy detí na vyučovanie.

riad.školy Peter Strážik
Deň rodiny

Deň rodiny

Náš deň rodiny sme začali svätou omšou v kostole v Roškovciach. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny,  preto práve na tento deň si žiaci pripravili kytičky, ktoré následne po svätej omši  odniesli svojim rodičom domov. V kytičke boli kvety ako je orgován, konvalinky a rôzne ozdobné listy, ktoré  nám dozdobili kytičku. Rodičia svoje deti pochválili a tešili sa z darčeka, ktorý dostali.

p. uč. Šefčíková, Fedáková, Sivecová, Polláková, Kubášková ,Hamburgová, p. kaplán Rataj

Deň matiek

Deň matiek

Deň matiek je príležitosť, aby sme svojej mame vyjadrili city, aby sme ju objali, pripravili jej radosť. Žiaci I.B si pripravili krásne ľudové pásmo s malým pohostením, ktorým dňa 22.5.2019 potešili nielen svoje mamičky ale aj oteckov.

P. uč. Kamenická


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok