KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Knižnica Mateja Hrebendu pre nevidiacich v Levoči

Knižnica Mateja Hrebendu pre nevidiacich v Levoči

Dňa 30.11.2012, skupina žiakov našej školy spolu s pedagogickým dozorom navštívili v rámci implementácie projektu:  "Sociálna inklúzia inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania,"  priestory knižnice Mateja Hrebendu pre nevidiacich v Levoči, ktorej súčasťou je aj tlačiareň. Žiaci si vypočuli zaujímavý výklad o poslaní tejto inštitúcie, mali možnosť si prezrieť jednotlivé literárne diela v brailovom písme, ako aj celý proces výroby takýchto kníh a pomôcok pre nevidiacich.

Mgr. Ivana Kuperová, Mgr. Denisa Kubovčíková

Pozri fotogaléria: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/61/

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Riaditeľ ZŠ s MŠ, Komenského 2, 053 2 Spišský Hrhov,  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom z technických dôvodov dňa 21.12.2012 (piatok) riaditeľské voľno.
 Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň bude v prevádzke ŠJ, MŠ a ŠKD pri ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove.

Mgr. Peter Strážik

PREDNES V ANGLICKOM JAZYKU

PREDNES V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 26. novembra 2012 sme v škole zorganizovali školské kolo PREDNESU V ANGLICKOM JAZYKU MLADŠÍCH ŽIAKOV. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho a štvrtého ročníka. 1.miesto obsadil Patrik Tulej (IV.B), 2.miesto Natália Šarišská (III.A) a 3.miesto Šimon Šándor (III.A). Víťazom srdečne blahoželáme. 

p.uč.M.Bednáriková

OZNAM

OZNAM

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov  Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove, že dňa 26.11.2012 (pondelok) nevstupujú pracovníci ZŠ s MŠ Spišský Hrhov do celoslovenského štrajku zamestnancov školstva. Všetky zložky budú realizovať svoju činnosť v nezmenenom režime.

riaditeľ školy Mgr. Peter Strážik

Otvorená hodina

Otvorená hodina

Dňa 8.11. 2012 žiaci I. A triedy predviedli rodičom, starým rodičom i ostatným spolužiakom v rámci otvorenej hodiny záujmového útvaru Angličtina pre všetkých ako sa hrajú a pracujú na týchto hodinách. Deti sa na tento deň veľmi tešili a s nadšením ukázali svojim blízkym čo všetko už po anglicky vedia. Počiatočné obavy rýchlo opadli a po zaspievaní pesničky prišla očakávaná odmena v podobe pochvaly od najbližších.

p.uč. M. Schneiderová

Foto viď fotogaléria:
http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/59/


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok