KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Ponuka záujmových útvarov na šk.r. 2012/2013

Ponuka záujmových útvarov na šk.r. 2012/2013

Vážení rodičia!

V školskom roku 2012/2013 pokračuje činnosť Školského strediska záujmových činnosti pri ZŠ s MŠ Spišský Hrhov, v ktorom žiaci môžu bezplatne navštevovať záujmové útvary. Prosím, aby ste zvážili našu širokú ponuku krúžkov, a zároveň poradili s výberom Vašim deťom.

Zvlášť dbajte na výber vhodných krúžkov pre žiakov vyšších ročníkov II. stupňa s ohľadom na reálne potreby zohľadňujúce pokračovanie v štúdiu na stredných a učňovských školách.

Z dôvodu možnosti výberu záujmových útvarov v CVČ, každý žiak si vyberie len jeden krúžok. S pozdravom, Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2012/2013:

Názov krúžku, meno vedúceho krúžku

Anglický jazyk - II. stupeň, Mgr. Strážik Peter

Anglický jazyk - II. stupeň, Mgr. Bednáriková Martina

Bedmintonový - II. stupeň, Mgr. Bednáriková Martina

IKT - Lego – I. a II. stupeň, Ing. Ondrušová Marta

Environmentálny - II. stupeň, MVDr. Hanulová Daniela

Futbalový - II. stupeň, Mgr. Bašta Pavel

Čitateľský - II. stupeň, Mgr. Koščová Marcela

Turistický - II. stupeň, Ing. Wassermannová Viera

Mozaika - II. stupeň, Mgr. Palubová Mária

Pestovateľský - II. stupeň, Mgr. Sivecová Zuzana

Anglický jazyk - I. stupeň, Mgr. Kuperová Ivana

Výtvarný - I. stupeň, Mgr. Kubovčíková Denisa

Turistický - I. stupeň, Mgr. Grigerová Martina

Tvorivá dielňa - I. stupeň, Mgr. Antolová Mária

Malí majstri - I. stupeň, Bc. Galliková Mária

Pestré všeličo - I. stupeň, Mgr. Pavlanská Jolana

Usilovná včielka - I. stupeň, Mgr. Maľáková Blanka

Slniečko - I. stupeň, Mgr. Hockicková Andrea

Šikovné ruky - I. stupeň, Mgr. Polláková Zuzana

Hra s farbami - I. stupeň, Eva Hamburgová

 

Školský rok 2012/2013 je za rohom!!!

Školský rok 2012/2013 je za rohom!!!

Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 sa bude konať dňa 3. septembra 2012 o 8:00 hod. v priestoroch budovy II. stupňa. Tešíme sa na všetkých žiakov, zvlášť na prvákov, ktorí sa zúčastnia svojho prvého dňa v škole za doprovodu rodičov. V novom školskom roku sme pre všetkých našich žiakov pripravili novú učebňu informatiky, modernú náučnú plochu na školskom dvore a zapojenie všetkých tried do vzdelávacích projektov.
Tešíme sa na vás!

Riaditeľ školy Mgr. Peter Strážik a pedagógovia

Medzinárodná letná škola projektu ON THE WAVE TO KNOWLEDGE

Medzinárodná letná škola projektu ON THE WAVE TO KNOWLEDGE

V dňoch 16.7.-20.7.2012 mimovládna nezisková organizácia SARAHS n.o. v spolupráci so ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove organizovala medzinárodnú letnú školu za účasti partnerov:

ZŠ Moravany /CZ/

Zespól Szkól im. Legionów Polskich w Poroninie: Szkola Podstawowa i Gimnazium (PL)

Mária Klagyivik, Dipl. Ing. (HU).

Hlavnou myšlienkou projektu bolo prebudiť v mladých záujem o prírodu. Prostredníctvom medzinárodnej letnej školy sa žiakom základných škôl krajín V4 pokúsili členovia asociácie SARAHRS n.o. priblížiť a ukázať prírodu a jej zákonitosti netradičnou formou. Účastníci dostali priestor spolupodieľať sa na tvorbe zaujímavej plochy v areáli našej školy, boli oboznámení so zákonitosťami prírody, s faunou a flórou Spiša, krajinou a jej bohatstvom v okolí Spišského Hrhova.

Cieľom projektu bolo zapojiť mladých do ochrany a tvorby životného prostredia človeka, pripraviť ďalšie generácie k uvedomelému záujmu o svoje okolie a jeho kvalitu interaktívnou a multioborovou formou.   

Pozrite, či sa im to podarilo.......

Účastníci medzinárodnej letnej školy: „ĎAKUJEME!!“

Spoznávame liečivú silu prírody

Spoznávame liečivú silu prírody

Letná príroda dáva možnosť neopakovateľného zážitku vôni a farieb, čoho svedkom sme boli  dňa 18.6.2012 na plenéri organizovanom v rámci projektu Bylinková mozaika.

Cieľom  podujatia bola prezentácia vytvoreného bylinkového záhonu( mäty, nechtíka, rumančeka, medovky, dúšky tymiánovej...) spojená so súťažami - poznávanie liečivých bylín, určovanie herbárových položiek , čajov a sušených drog. Pohodovú amosféru umocňovala ochutnávka bylinných čajov. 

Aktivity boli spojené s predajom bylinných vrecúšok, z ktorých finančný zisk bol venovaný Hodine deťom. Ďakujeme!

Celoslovenská súťaž Liečivé rastliny

Celoslovenská súťaž Liečivé rastliny

V dňoch 15. až 17. júna 2012 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Liečivé rastliny   v prostredí CHKO Dunajské luhy venované  pamiatke   doc. PhMr. Jaroslava Kresánka, Csc. - uznávaného odborníka v oblasti využitia liečivých rastlín.

Našu školu reprezentovala žiačka 9.A triedy Mirka Kuchčáková. Obsadila krásne       2. miesto zvládnutím testu z prepísaných rastlín, určovaním živých rastlín a herbárových položiek , ako aj poznávaním jednotlivých druhov čajov z liečivých bylín. Srdečne blahoželáme! Počas súťaže absolvovali účastníci exkurziu do lužných lesov v okolí Gabčíkova s odborným výkladom, spojenú s plavbou na člne po dunajskom ramene. Pri brehu si  púšťali vyrobené malé plte. Horúci letný deň  ukončili návštevou vodného diela Gabčíkovo.

p.uč. D.Hanulová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok