PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Spoznávame liečivú silu prírody

Spoznávame liečivú silu prírody

Letná príroda dáva možnosť neopakovateľného zážitku vôni a farieb, čoho svedkom sme boli  dňa 18.6.2012 na plenéri organizovanom v rámci projektu Bylinková mozaika.

Cieľom  podujatia bola prezentácia vytvoreného bylinkového záhonu( mäty, nechtíka, rumančeka, medovky, dúšky tymiánovej...) spojená so súťažami - poznávanie liečivých bylín, určovanie herbárových položiek , čajov a sušených drog. Pohodovú amosféru umocňovala ochutnávka bylinných čajov. 

Aktivity boli spojené s predajom bylinných vrecúšok, z ktorých finančný zisk bol venovaný Hodine deťom. Ďakujeme!

Celoslovenská súťaž Liečivé rastliny

Celoslovenská súťaž Liečivé rastliny

V dňoch 15. až 17. júna 2012 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Liečivé rastliny   v prostredí CHKO Dunajské luhy venované  pamiatke   doc. PhMr. Jaroslava Kresánka, Csc. - uznávaného odborníka v oblasti využitia liečivých rastlín.

Našu školu reprezentovala žiačka 9.A triedy Mirka Kuchčáková. Obsadila krásne       2. miesto zvládnutím testu z prepísaných rastlín, určovaním živých rastlín a herbárových položiek , ako aj poznávaním jednotlivých druhov čajov z liečivých bylín. Srdečne blahoželáme! Počas súťaže absolvovali účastníci exkurziu do lužných lesov v okolí Gabčíkova s odborným výkladom, spojenú s plavbou na člne po dunajskom ramene. Pri brehu si  púšťali vyrobené malé plte. Horúci letný deň  ukončili návštevou vodného diela Gabčíkovo.

p.uč. D.Hanulová

Škola v prírode

Škola v prírode

V dňoch 4. 6 - 8. 6. 2012 sa 19 žiakov I.A a II.A  triedy našej školy zúčastnilo školy v prírode vo Vyšných Ružbachoch pod pedagogickým dozorom Mgr. M. Grigerovej, Mgr. J. Pavlanskej a Mgr. M. Antolovej. Deti počas pobytu súťažili v skupinách, zbierali akváriové rybičky, viedli  denník  a zhotovovali si vlastnú pohľadnicu. Dopoludnie sme venovali učeniu, popoludnia patrili zaujímavým  výletom a večery patrili zábave. Prezreli sme si sochy z travertínu v prírode, spoznali celé kúpele, kde sa nachádza aj prírodný kráter naplnený minerálnou vodou. Navštívili sme Ľubovniansky hrad i skanzen. Žiaci  nadviazali kamarátske vzťahy, poznávali prírodu, pobytom na čerstvom vzduchu upevňovali svoje zdravie. Svoje schopnosti rozvíjali vo viacerých oblastiach. Deťom sa najviac páčil súťažný kvíz:  ,,Milionár“, tanec Zumba , grilovačka a karneval.  Po príjemne strávenom týždni sme sa plní zážitkov, všetci zdraví a šťastní, vrátili späť domov.
 Mgr. Martina Grigerová

Foto viď fotogaléria http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/52/

Workshop - Bylinková mozaika

Workshop - Bylinková mozaika

Workshop - elektronická podoba Atlasu liečivých rastlín projektu Bylinková mozaika sa konal dňa 31.5.2012. Žiaci odprezentovali elektronickú podobu celého priebehu projektu letnej a zimnej školy a nimi vytvoreného elektornického atlasu za účasti rodičov, dobrovoľníkov, médií, prizvaných odborníkov spolupracujúcich na projekte ako aj širšej verejnosti a pozvaných hostí. Demonštračnou metódou a formou prezentácie pripraveného elektronického materiálu odprezentovali získané poznatky a vedomosti. Zapojili sa všetci účastníci projektu, skupiny žiakov prezentovali priebeh projektu.

Foto viď fotogaléria

http://www.bylinkovamozaika.sk/fotogaleria.html

Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania

Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania

Základná škola s materskou školou Spišský Hrhov

realizuje projekt s názvom

Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania

Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Vzdelávanie

3 Podpora vzdelávania osôb   s osobitými vzdelávacími potrebami

3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

ITMS kód projektu: 26130130072

Dátum realizácie:

05/2012 – 04/2014

 

Strategický cieľ projektu:

Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK prostredníctvom inovácie metód a foriem výučby so zameraním sa na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Cieľ smeruje podpore čitateľskej gramotnosti a k zvyšovaniu digitálnych kompetencií žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti, čo súvisí s globálnym cieľom Operačného programu Vzdelávanie: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti  SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“.

Aktivity projektu:

1.

Uľahčiť prístup príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelaniu a k získaniu potrebných zručností pre ich uplatnenie v budúcnosti

1.1

Inovácia vyučovania smerom k podpore čitateľskej gramotnosti

1.2

Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese

2.

Zvýšiť a podporiť rozvoj kompetencií pedagógov pre potreby inovácie vyučovacieho procesu

2.1

Školenia pedagógov


Termín realizácie aktivít:

05/2012 - 04/2014

 

 


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok