KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

IQ Olympiáda - školské kolo

IQ Olympiáda - školské kolo

  • Bude prebiehať formu on-line testu v dňoch 09.04.2018 – 13.04.2018.

  • Test pozostáva z 25 úloh, na ktoré je potrebné odpovedať v priebehu 30 minút.

  • Pri riešení úloh je dovolené používať iba písacie potreby, kalkulačku a poznámkový papier. Všetko ostatné je zakázané.

  • Každý účastník školského kola môže test absolvovať iba raz a pri riešení úloh nesmie využívať cudziu pomoc.

  • Po spustení testu už nie je možné test zastaviť ani ho prerušiť.

  • Úlohy sú bodované dynamicky podľa náročnosti príkladov, záporné body za nesprávnu alebo nevyplnenú odpoveď nie sú.

  • Každý žiak musí zachovať mlčanlivosť o podobe školského kola, o jednotlivých úlohách a o svojom riešení.

  • Výsledky školského kola budú zverejnené na stránke súťaže.

Videopozvánka

http://www.iqolympiada.sk/o_sutazi/

Súťaž je určená pre žiakov II.stupňa ZŠ. Umožňuje vyhľadávanie intelektovo nadaných detí pomocou sady logických úloh. Cieľom je preveriť schopnosti logicky uvažovať, spoznať pamäťové schopnosti, vyvodiť logický úsudok, či schopnosť rýchle uvažovať. IQ olympiáda umožňuje využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania. Logické úlohy IQ olympiády pokrývali celú škálu intelektových schopností a mapovali nadanie v rôznych oblastiach (schopnosti – verbálne a matematické, priestorovú orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, kreativitu, pamäť, funkčnú gramotnosť).

p.uč. M. Ondrušová


Súťažili sme...

Súťažili sme...

Pred veľkonočnými prázdninami sa žiaci druhého stupňa mohli zúčastniť na čitateľskej súťaži, kde si otestovali, ako vedia pracovať s knihami. Každú triedu reprezentovala skupina žiakov. Okrem práce so slovníkmi mohli ukázať svoju tvorivosť pri pantomíme, skladaní citátov o knihe. Poslednou úlohou súťaže bola skupinová práca jednotlivých tried na tvorbe plagátu.  Jeho témou bol  význam čítania.  

p.uč. M.Koščová

Volám sa Vinco. Čo o mne vieš?

Volám sa Vinco. Čo o mne vieš?

Koľko máš rokov? Čo rád robíš? Takéto a iné podobné otázky mohli klásť žiaci hlavnej postave knihy V. Šikulu Prázdniny so strýcom Rafaelom. V besede o prečítanej knihe sa žiaci VI.A  prezentovali otázkami, ktoré si vopred pripravili počas čítania uvedenej knihy. Ukázali svoje schopnosti vybrať z textu podstatné informácie.  

p.uč. M.Koščová

Jarná pieseň

Jarná pieseň

Dňa 27.3.2018 sa žiaci z Roškoviec pod vedením tr. učiteliek Kamenickej, Maľákovej a Pollákovej zúčastnili súťaže "Jarná pieseň". Deti odprezentovali ľudové piesne a tie najlepšie boli ocenené zaujímavými darčekmi. 

tr. uč. Kamenická
Marcové leporelá

Marcové leporelá

Počas celého mesiaca marec naši žiaci spoznávali aj iné knihy ako tie, ktoré sú súčasťou ich učenia. Pri otázke „Aké knihy máte doma?“, vždy sme dostali zápornú odpoveď. Preto sme sa rozhodli, že si žiaci vyrobia vlastné knihy sami, ktoré im budú pripomínať to, čo raz čítali v škole. Žiaci nultého ročníka vytvorili tematické leporelá: Písmeno- náš kamarát, Ročné obdobia, Pod hríbom, Najsladšie ovocie, Najčerstvejšia zeleninka. Žiaci špeciálnej triedy vytvorili rozprávkové leporelá: O medovníkovom domčeku, O snehulienke a siedmych trpaslíkoch, O psíčkovi a mačičke, Škaredé káčatko.

P. učiteľky M. Vošková, Z. Sivecová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok