PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Fotogaléria


Voda 2015

Práva detí

Deň jazykov

Etwinning

Deň deti

Chaloupky

Zázraćný bicykel

Deň Zeme 2014

ETWINNING - VEĽKÁ NOC

Slovník

Planetárium Prešov

Gánovce 2014

Miss ŠKD 2014

Divadlo Košice

Hrnčiarska dielňa

Mikulášske vystúpenie 2013

tekviciáda 2013

Noc výskumníka 2013

Múdra hlavička

Deň zeme 2013

Deň vody 2013

Karneval 2013

Mikuláš 2012

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Matica slovenská v Martine, 2012

Slovenská národná knižnica v Martine, 2012

Tlačiareň Mateja Hrebendu, Levoča 2012

Otvorená hodina november 2012

Exkurzia október 2012

Deň jabĺk 2012

Tekviciáda 2012/2013

Jaroslav Židek u nás....

Stavba pece

Medzinárodná letná škola 2012

Škola v prírode 2012

Workshop - Bylinková mozaika

DEŇ ZEME 2012

Spoznaj svojho kamaráta

Poďme zachrániť lesy Európy

Čistička odpadových vôd 2012

Meteorologická stanica Gánovce

Lyžiarsky výcvik 2012

ŠKD - Fašiangy 2012

Školy pre budúcnosť - Svet chleba, chlieb vo svete

Vianočná akadémia 2011

Mikuláš 2011

Vianočné dielne 2011

Medzinárodný deň knižníc 2011/2012

Tekviciáda 2011/2012

Kúzelník 2011/2012

Družobná škola Moravany - výmenný pobyt máj 2011

Gánovce 2011

Voda 2010/2011

Vianočný plenér 2010

Deň jablka 2010/2011

Halloweenska noc 2010/2011

Deň knižníc 2010/2011

Tekviciáda 2010/2011

Pozorovanie a poznávanie vtáctva 2009/2010

MAĽOVANIE NA SKLO, Poronin

BIBULKARSTVO, Poronin

Poznávajme slovensko-poľské pohraničie

Tekviciáda 2009/2010

Deň jablka 2009/2010

Stavanie vtáčích búdok

Remeselný plenér
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok