PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

História školy

 

Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove je štátna vidiecka plnoorganizovaná škola s právnou subjektivitou a vyučovacím jazykom slovenským. Škola má 9 ročníkov a v súlade s medzinárodnou normou pre klasifikáciu vzdelávania ISCED poskytuje základné vzdelávanie (ISCED 1-2) pre 258 žiakov a predprimárne vzdelávanie (ISCED 0) pre 47 žiakov v materskej škole. Výchovno - vzdelávací proces zabezpečuje 19 pedagogických zamestnancov.

Dejiny

Prvá škola vznikla na území dnešnej obce v roku 1580 pre deti zemepánov a šľachticov. Po I. svetovej vojne bola štátom postavená ľudová škola s dvomi triedami (budova dnešnej jedálne). V rokoch 1935 – 1937 bola postavená budova dnešného I. stupňa z dôvodu nárastu detí nielen v Spišskom Hrhove, ale aj okolitých obciach ako sú Klčov , Nemešany a Domaňovce . V rokoch 1960 – 1961 pribudla budova dnešného II. stupňa, neskôr aj telocvičňa a viacúčelové ihrisko.

V tomto školskom roku boli do vyučovacieho procesu zapojení aj dvaja lektori z USA a jeden lektor z Veľkej Británie , čo dáva žiakom školy jedinečnú možnosť na prehĺbenie konverzačných, gramatických a fonetických kompetencií vo výučbe cudzích jazykov. Mimo iných je škola aktívna aj v podávaní projektov širokej škály, v tomto roku bola úspešná pri získaní prostriedkov Európskej únie v rámci Slovensko – poľskej cezhraničnej spolupráce, kde spolu s partnerom – základnou školou z Poronina získala prostriedky na realizáciu projektu s názvom „Spoznávajme slovensko – poľské pohraničie.“ Škola je zapojená do projektu Infovek , Škola dokorán, Zelená škola a pripravuje spoločný projekt s partnerom z Nórska v rámci výzvy Commenius za účelom zefektívnenia čitateľskej gramotnosti.

Kultúra a zaujímavosti

Škola sa angažuje aj na zveľaďovaní kultúrneho života obce organizovaním kultúrnych večerov s názvom Hrhovské stretnutia. Hostia týchto podujatí sú pozývaný aj na besedy do školy, kde žiaci majú možnosť s nimi diskutovať na spoločenské, kultúrne a odborné témy. Medzi tohtoročných pozvaných hostí patria aj spisovateľ Pavol Hudák , herečka a speváčka Dorota Nvotová , či historik docent Ivan Chalupecký.

Obec Spišský Hrhov sa nachádza v okrese Levoča, na ceste medzi samotným mestom Levoča a Spišským Podhradím. Jedinečná geografická poloha obce umožňuje nádherný výhľad na Spišský hrad , Dreveník a majestátne Vysoké Tatry . V blízkosti sa nachádza niekoľko kultúrnych a historických pamiatok zapísaných do zoznamu UNESCO .

Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok