KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Príhovor predsedu rady školy

  Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.


 

          Za predsedu rady školy som bol zvolený minulý rok a od toho času  sa uskutočnilo niekoľko zasadnutí, z ktorých asi najdôležitejšie bolo to, kedy prebehla  voľba nového riaditeľa školy. Myslím si, že rada školy plní svoju funkciu a jej členovia sa aktívne podieľajú na jej činnosti a zúčastňujú sa  jednotlivých zasadnutí. Chcem vyzdvihnúť hlavne veľmi dobrú spoluprácu s vedením školy  a s vedením obce.


 

          Rady tejto našej základnej školy som opustil pred skoro dvadsiatimi rokmi a dá sa povedať, že jej vplyv rezonoval v mojom ďalšom smerovaní ešte dlho v pozitívnom aj negatívnom zmysle. Preto chcem apelovať na nás všetkých rodičov, učiteľov, zriaďovateľa, snažme sa o to, aby všetci žiaci tejto školy odchádzali  z našej školy plne vedomostne pripravení. Ale v neposlednom rade, aby táto budúca generácia vedela  rozvíjať aj svoje schopnosti myslieť a cítiť, vytvárať základné princípy mravnosti. 


 

          Predseda rady školy: Ing. Vladimír Dzurňák

Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok