PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Akčný plán

ENVIROMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN ZŠ s MŠ, Komenského 2, Spišský Hrhov

Zvolená prioritná téma: ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

Pre certifikačné obdobie: 2013/2014, 2014/2015

EAP bol konzultovaný:

EAP písomne schválil:

CIEĽ

AKTIVITY

Zodpovedná osoba/Termín

Zodpovedná osoba

Indikátor - ukazovateľ úspechu

Monitoring/ Postupujeme podľa plánu

Č.1 - Exkurzie

 

Viesť žiakov k pozitívnemu prístupu k prírode so zdôraznením jej nevyhnutnej ochrany prostredníctvom zážitkového učenia.

Aktivita č. 1: Sivá Brada

Poznávanie živej a neživej prírody národnej prírodnej rezervácie – Sivá Brada, Pažica

T: máj 2014

Z: D.Hanulová – pedagóg

 

počet zapojených žiakov: 12ž. – VIII.A.roč.

správa na webe www.skolahrhov.sk

 

Aktivita č. 2: Európsky deň vtákov – Sokoliareň Spišské Podhradie

Poznanie dravých vtákov a význam ochrany voľne žijúcich dravcov.  

T: 24.10.2013

Z: D.Hanulová – pedagóg

 

počet zapojených žiakov: 20ž. – VI.A.roč.

správa na webe www.skolahrhov.sk

 

Aktivita č. 3: Záhrada, ktorá učí – Zaježová

-slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov

T: 18.,19.,20.11. 2013

Z: M.Ondrušová – pedagóg

V.Tarovská, T.Oravcová - žiaci

počet zapojených žiakov: 100ž.

správa na webe www.skolahrhov.sk

realizácia ukážky – zelenej strechy

 

Aktivita č. 4: Záhrada, ktorá učí Chaloupky

-slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov

T: Apríl – máj 2014

Z: M.Ondrušová – pedagóg

V.Tarovská, T.Oravcová - žiaci

počet zapojených žiakov: 100ž.

správa na webe

http://www.zivica.sk/1/sk/zahrada-ktora-uci/pilotne-zahrady

www.skolahrhov.sk

 

Č.2 - STAROSTLIVOSŤ O ŽP

 

Viesť žiakov k estetickému cíteniu a tvorbe príjemného prostredia, rozvíjať manuálne zručnosti, zvýšiť množstvo zelene v areáli školy o 10 %

 

Aktivita č. 1: Čistenie a úprava okolia školy:

– Ekoučebne: Kruhy poznania

– Bylinkového  políčka

T: IX.2013

Z: M.Grigerová, M.Antolová,

M. Ondrušová - pedagógovia P.Wagner - školník

A.Pištová, V. Pišta - rodičia

- počet zapojených žiakov: 200

- počet zapojených pedagógov: 19

- zapojená verejnosť: 4

-Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

 

Aktivita č. 2: Starostlivosť o zeleň v interiéri  školy a zazelenenie priestorov  ZŠ a MŠ

T: 2013/2014

Z: ekohliadka č.1 – T.Oravcová, V.Tarovská, M.Dluhošová -žiaci

P.Hasajová –mš, pedagóg

M.Grigerová, M.Ondrušová, D.Hanulová, M.Antolová - pedagógovia

počet zapojených žiakov: 28

počet zapojených pedagógov: 4

počet vysadených izbových rastlín: 40ks

Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

 

Aktivita č. 3: Rozšírenie Ekoučebne: Kruhy poznania

T: 2014/2015

Z: J. Salanci – záhradný architekt

počet vysadených rastlín: 100ks

zapojená verejnosť: 5

počet zapojených žiakov: 20

Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

 

Aktivita č. 4: Výsadba nových druhov liečivých bylín a ovocných stromov v areáli ZŠ a MŠ

T: apríl – jún 2014

Z: M. Ondrušová,D.Hanulová – pedagógovia

 J.Dzurňák, P.Wagner – školník

 P.Hasajová –mš, pedagóg

počet vysadených liečiviek: 10ks

počet vysadených ovocných stromov: 5ks

počet zapojených žiakov: 70

počet zapojených pedag.: 3

počet nepedag. prac.: 2

Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

 

Aktivita č. 5: Založenie skalky v areáli školy 40m2 

T: marec- máj 2014

Z: M.Schneiderová - pedagóg

počet vysadených skalničiek: 30ks

Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

počet zapojených žiakov: 24 – II.A

 

Aktivita č. 6a: Reorganizácia bylinkového políčka – vyvýšené záhony z prútia 2záhony

T: máj 2014 – jún 2015

Z: M.Ondrušová – pedagóg

P.Wagner, J.Dzurňák - śkolník

počet  záhonov: 1

počet zapojených žiakov: 70

počet zapojených pedag.: 2

počet nepedag. prac.: 2

Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

 

Aktivita č. 6b: Označenie jednotlivých druhov byliniek a informačná tabuľa o využití jednotlivých byliniek

T: marec- máj 2014

Z: M.Ondrušová – pedagóg

Počet názvov byliniek – 20ks

Počet tabúľ – 1ks

počet zapojených žiakov: 20

Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

 

Aktivita č. 7: DEŇ ZEME – údržba školského areálu, nástenka, rozhlasová relácia a čistenie potoka Lodzina.

T: apríl 2014

Z:D.Hanulová - pedagóg

počet zapojených žiakov: 220

počet zapojených pedag.: 20

počet nepedag. prac.: 2

zapojená verejnosť: 4

Fotodokumentácia na www.skolahrhov.sk

 

Aktivita č. 8: Rozhlasová relácia o nebezpečenstve požiarov súvisiacich s jarným upratovaním v záhradách

T. apríl 2015

Z: D.Hanulová - pedagóg

počet zapojených žiakov: 21

počet zapojených pedag.: 20

 

 

 

 

Aktivita č.9 Výroba letákov s témou Požiar – súvisiaci s jarným upratovaním v záhradách

T: máj 2015

Z: D.Hanulová - pedagóg

 

počet letákov (A4) : 50ks

 

Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok