KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Kolégium

Kolégium Zelenej školy                           

 

Koordinátor: MVDr. Daniela Hanulová

 

Zástupca pedagógov:

 • Ing. Marta Ondrušová, II.stupeň
 • Mgr. Mária Schneiderová, I.stupeň
 • Mgr. Petra Hasajová, MŠ

 

Zástupca rodičov: Zuzana Čajová

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

 • Bc. Ján Salanci
 • Ján Dzurňák, školník
 • Vlasta Pištová

 

Zástupcovia žiakov školy:

 • Karolína Kurtová, Tobias Šromek, V.A
 • Filip Toporcer, Ján Breja, VI.A
 • Simona Semanová, Natália Soľanová, VII.A
 • Milan Kudrna, Timea Bosáková– VIII.A
 • Dávid Dzurilla, Lukáš Dzurňák – IX.A

Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok