KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Lektori

2017/2018

Žiacky parlament

Žiacky parlament v školskom roku 2017/2018 začal plniť svoju funkciu 29.09 2017. Na tomto prvom stretnutí sa noví členovia oboznámili so štatútom ŽP a všetci zložili sľub: ,,Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy ktorú zastupujem aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole. Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen žiackeho parlamentu budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí žiackeho parlamentu . Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.´´

Členovia ŽP:

I.A Nela Soľanová

II.A Artúr Kučera      

II.B Zuzana Krigovská

III.A Tadeáš Taratuta

III.B Andrej Kandra

IV.A Karol Kučera

V.A Ivana Süčová

V.B Tomáš Dzurňák

VI.A Tobias Šromek

VII.A Filip Toporcer

VIII.A Daniela Albertová

IX.A Tímea Bosáková

V (7,8) Patrik Hamburg

Na druhom stretnutí ŽP dňa 12.10 2017 boli zvolení členovia výboru ŽP:

Predseda: Tímea Bosáková

Podpredseda: Karol Kučera

Zapisovateľ: Daniela Albertová

Kultúrny referent: Artúr Kučera

Referent na zverejňovanie informácií (nástenkár): Ivana Süčová

 

Program práce žiackeho parlamentu:

1. Práva a povinnosti žiakov

2. Návšteva miestneho cintorína

3.Organizácia školského vianočného trhu

4. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov

5. Deň učiteľov

6. Príprava akcie Deň detí

7. Jún- mesiac poľovníctva

8. Záverečné hodnotenie práce ŽP a aktivít žiakov celej školy

Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok