KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Lektori

2016/2017

 

Žiacky parlament

 

Hlavným bodom programu 2. zasadnutia ŽP (3.10.2016) boli demokratické voľby do výboru s týmto výsledkom:

Predseda: MATÚŠ VAŠKEBA, VII.A

Podpredseda: ARTÚR KUČERA, I.A

Zapisovateľ: KAROL KUČERA, III.A

Kultúrny referent: TIMEA BOSÁKOVÁ, VIII.A

Nástenkár: MIRIAM ANNA ŠOFRÁNKOVÁ, IV.A

Každý člen zodpovedne prijal funkciu a začal si plniť svoje úlohy. Okrem toho členovia ŽP predniesli mnoho podnetných nápadov ako spríjemniť výchovno- vzdelávací proces.

 p. uč. A. Jurečková

 

Členovia žiackeho parlamentu:

1.A Artúr Kučera

1.B Viktória Vaškebová

2.A Timea Tejbusová

2.B Sofia Hrehorčáková

3.A Karol Kučera

4.A Miriam Anna Šofránková

4.B Tomáš Dzurňák

5.A Tobias Šromek

6.A Tomáš Bujnovský

7.A Matúš Vaškeba

8.A Timea Bosáková

9.A Lukáš Majovský

V(7,8) Erika Tulejová

 

Program  práce žiackeho parlamentu:

 

  1. História školy
  2. Návšteva miestneho cintorína
  3. Organizácia školského vianočného trhu
  4. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
  5. Stretnutie so starostom
  6. Návšteva miestneho stacionára
  7. Apríl – mesiac lesov
  8. Príprava akcie Deň detí
  9. Jún - mesiac poľovníctva
  10. Záverečné hodnotenie práce a aktivít žiakov celej školy

Výbor žiackeho parlamentu:

 

Predseda: MATÚŠ VAŠKEBA

Podpredseda: ARTÚR KUČERA

Zapisovateľ: KAROL KUČERA

Kultúrny referent: TIMEA BOSÁKOVÁ

Nástenkár: MIRIAM ANNA ŠOFRÁNKOVÁ

 

p. uč. A. Jurečková

Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok