KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Výchovný poradca

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

245/2008 Z.z.

ZÁKON

z 22. mája 2008

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 134

(1) Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách podľa § 27 ods. 2 písm. b) až f) a v školských zariadeniach podľa § 112 ods. 1 písm. b), § 113 písm.d) prostredníctvom činnosti výchovných poradcov.

(2) Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva.

(3) Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a

odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

(4) Odborno-metodickú pomoc v oblasti výchovného poradenstva poskytuje poradenské zariadenie spravidla podľa územnej pôsobnosti.

 

Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania pre Prešovský samosprávny kraj pre šk.rok 2018/2019

 

KONZULTAČNÉ HODINY

 

Streda: 14.00 hod. -16.00 hod.
 

Piatok: 12.30 hod. - 13.30 hod.
V prípade záujmu podľa dohody.

 

KONTAKT:

Výchovný poradca: Dr. Daniela Hanulová

Zastupuje: Ing. Marta Ondrušová

e-mail: hanulovadaniela@gmail.com, ondrusovamarta96@gmail.com

t.č.: 053 / 4699 399


Harmonogram v školskom roku 2018/2019

 

 

21.11.2018 TESTOVANIE 5 – 2018

do 20.2.2019

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

3.4.2019

TESTOVANIE 9 – 2019

16.4.2019

NÁHRADNÉ TESTOVANIE 9 - 2019

15.3.-30.4.2019

Talentové skúšky

do 10.4.2019

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášky riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory /okrem odborov, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností a talentu/.

13.5.2019-1.termín

16.5.2019-2.termín

1.kolo prijímacích skúšok

(vrátane 8-ročných gymnázií

18.6.2019

2.kolo prijímacích skúšok

 

PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA

 

Plány stredných škôl:

Harmonogram prijímacích skúšok

Naplnenosť SOŠ a G a možnosti štúdia

Naplnenosť gymnázií (osemročné štúdium)

 

Legislatíva:

Nový školský zákon

Vyhláška MŠ SR o stredných školách

Pedagogicko-organizačné pokyny šk rok 2018/2019

Elektronická zbierka zákonov

 

Dôležité linky:

www.uips.sk

www.minedu.skwww.statpedu.sk

Školské výpočtové stredisko

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Edukačný portál 

Sprievodca povolaniami 

Informačný systém o uplatnení uchádzačov na trhu práce 

Informačné centrum mladých on-line

KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

 

Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok